Rejestracja Rehabilitacji

poniedziałek - piątek
7.00 - 18.00
kom. 791 35 39 62

Wypożyczalnia Sprzętu

poniedziałek - piątek

8.00 -10.00 i 14.00-16.00

kom. 791 35 39 65


Hospicjum Stacjonarne

poniedziałek - piątek
8.00 - 16.00
kom. 791 35 39 67

Dzienny Dom Opieki Medycznej

DDOM

kom. 791 35 39 09


Kontakt

Ofiary na Dom Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim składamy na:
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej
przy parafii św. Michała

ul. Focha 5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
BANK PEKAO S.A. 74 1240 1385 1111 0010 0717 3007
(Ofiara na Hospicjum)

tel. 791 35 39 76
e-mail: aniol.pawel@hospicjum.ostrowiec.pl

EWANGELIA I ROZWAŻANIE
modlitwawdrodze.pl

Statut Stowarzyszenia na rzecz wspierania Hospicjum

Statut

 

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ WSPIERANIA

HOSPICJUM IM. JANA PAWŁA II W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Hospicjum im. Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem i działa na rzecz w/w hospicjum.

2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, siedzibą stowarzyszenia jest Ostrowiec Świętokrzyski.

3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z postanowieniem tamtejszego prawa.

4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 nr 20 pozycja 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnych celach.

6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 

Rozdział II

Cele i środki działania

7. Celem Stowarzyszenia jest działalność wspierająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie
i finansowo Hospicjum im. Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim.

8. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

a) pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej i rodzinom patologicznym, (PKD 88.10 Z);

b) działalność charytatywną, (PKD 88.99 Z);

c) ochronę i promocję zdrowia, (PKD 94.99 Z);

d) działania na rzecz  osób niepełnosprawnych, (PKD 94.99.Z);

e) naukę, edukację, oświatę i wychowanie, (PKD 85.60.Z);

f) promocję i organizację wolontariatu, (PKD 94.99.Z);

g) działalność wspomagającą rozwój społeczności lokalnej, (PKD 94.99 Z);

h) upowszechnienie wiedzy dotyczącej przeciwdziałaniu patologiom społecznym / wydawanie broszur, ulotek, plakatów itp./, (PKD 58.19.Z);

i) działalność kulturalną i informacyjno – wydawniczą, (PKD 58.14.Z);

j) współpracę z organizacjami pozarządowymi, (PKD 94.99.Z);

k) wspieranie pozyskanymi środkami (finansowymi i rzeczowymi) budowy i rozwoju hospicjum (PKD 88.99.Z);

l) działanie na rzecz integracji i reintegracji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (PKD 94.99.Z);

ł) organizowanie warsztatów, szkoleń, treningów, obozów, paneli dyskusyjnych, konferencji, kampanii społecznych, wystaw i innych akcji społecznych związanych z celami statutowymi (PKD 85.59.B);

m) animowanie społecznej aktywności kulturalnej oraz ekologicznej i zdrowotnej, (PKD 85.52.Z);

n) profilaktykę antyalkoholową i zapobieganie narkomanii, pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom, (PKD 86.90E).

 

 

 

Rozdział III

Członkowie – prawa i obowiązki

 

9. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

10. Stowarzyszenie posiada członków:

a) zwyczajnych

b) wspierających

c) honorowych

11. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

a) złoży deklarację członkowską na piśmie

12. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

13. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

14. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

15. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

16. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

17. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a) biernego prawa wyborczego po rocznym stażu członkowskim w Stowarzyszeniu, czynnego prawa wyborczego do władz po przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia

b) prawo zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia

c) prawo uczestniczenia w zebraniach, wykładach, odczytach, konferencjach, imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie

d) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia

e) prawo do posiadania legitymacji Stowarzyszenia i noszenia odznaki Stowarzyszenia

f) prawo do korzystania nieodpłatnie z urządzeń, świadczeń, szkoleń i pomocy Stowarzyszenia

g) prawo do korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia

18. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a) brania udziału w Stowarzyszeniu i realizacji jego celów

b) przestrzegania statutu i uchwał Stowarzyszenia

c) regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu

d) dbania o dobre imię Stowarzyszenia, przyczynianie się do wzrostu jego znaczenia

19. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego ani czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

20. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

21. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

22.Utrata Członkowstwa następuje na skutek:

a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu

b) wykluczenia przez Zarząd z powodu:

- łamania statutu i nie przestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia

- notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia

- nie płacenia składek za okres pół roku

- na pisemny wniosek 3 członków Stowarzyszenia

c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu

d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne

 

23. Zarząd jest zobowiązany do powiadomienia członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podać przyczynę skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 7 dni od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia. Członek, któremu grozi utrata członkowstwa wzywany jest wcześniej listem poleconym do złożenia wyjaśnień przed Zarządem Stowarzyszenia. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia zainteresowanemu członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni. Od uchwały Walnego Zebrania w sprawie wykluczenia z członkowstwa nie przysługuje odwołanie.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 

24. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zgromadzenie Członków

b) Zarząd

c) Komisja Rewizyjna

25. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględna większością głosów.

26. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

27. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Biorą w nim udział:

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni

b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście

28. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne, nadzwyczajne i sprawozdawczo - wyborcze.

29. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne zwoływane jest co roku a sprawozdawczo – wyborcze raz na 4 lata. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

30. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

31. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględnie większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.

32. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

a) określenie głównych działań i rozwoju Stowarzyszenia

b) uchwalenie zmian statutu

c) wybór i odwołanie wszystkich władz Stowarzyszenia

d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej

e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej

f) uchwalenie budżetu

g) uchwalenie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia

h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego

i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia

j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władzę

k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu

l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku

m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia

33. Głosowanie na walnym zebraniu jest jawne. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. Walne Zgromadzenie, które nie dojdzie do skutku w terminie z braku kworum może podejmować prawomocne uchwały, jak zwołane w II terminie, tj. po upływie 30 minut od wyznaczonej godziny dla pierwszego terminu.

34. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

35. Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym prezesa oraz 2 wice – prezesów. Prezesa i wice – prezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.

36. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes.

37. Do kompetencji Zarządu należą:

a) realizacja celów Stowarzyszenia

b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków

c) sporządzanie planów pracy i budżetu

d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia

e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia

f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz

g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków

h) przyjmowanie i skreślanie członków

38. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

Posiedzenia są zwoływane na wniosek Prezesa lub na wniosek 1/3 składu Zarządu.

Uchwały Zarządu SA podejmowane większością głosów w obecności co najmniej ½ ogółu liczby uprawnionych do głosowania, w przypadku równego podziału głosów przeważa głos Prezesa.

39. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia

40. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.

41. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie działalności Zarządu

b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków

c) prawo z występowania z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu

d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia

e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków

42. W razie gdy skład Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

Rozdział V

Majątek i fundusze

 

43. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn, spadków, zapisów

c) z dotacji i ofiarności publicznej

44. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

45. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

46. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

47. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy 2 członków Zarządu działających łącznie.

48. Zabranią się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

 2.  przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 3.  wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

 4.  zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

   

   

   

  Rozdział VI

  Postanowienia końcowe

   

  49. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

  50. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

  51. W sprawach nieuregulowanych w mniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

   

   

                                                                                        

                                                                                                    Podpisano

                                                                                                    Członkowie Zarządu

GALERIE

więcej zdjęć

© 2015 Dom Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
115 0.24390697479248