Rejestracja Rehabilitacji

poniedziałek - piątek
7.00 - 18.00
kom. 791 35 39 62

Wypożyczalnia Sprzętu

poniedziałek - piątek

8.00 -10.00 i 14.00-16.00

kom. 791 35 39 65


Hospicjum Stacjonarne

poniedziałek - piątek
8.00 - 16.00
kom. 791 35 39 67

Dzienny Dom Opieki Medycznej

DDOM

kom. 791 35 39 09


Kontakt

Ofiary na Dom Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim składamy na:
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej
przy parafii św. Michała

ul. Focha 5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
BANK PEKAO S.A. 74 1240 1385 1111 0010 0717 3007
(Ofiara na Hospicjum)

tel. 791 35 39 76
e-mail: aniol.pawel@hospicjum.ostrowiec.pl

EWANGELIA I ROZWAŻANIE
modlitwawdrodze.pl

Rehabilitacja dzieci

ODDZIAŁ DZIENNY REHABILITACJI DZIECI

Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO

 

W Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego
 prowadzona jest kompleksowa rehabilitacja dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem
oraz dzieci z zaburzonym rozwojem psychoruchowym.

 

Świadcznia medyczne w ośrodku realizowane są w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

ORD jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00

 

Rejestracja odbywa się w godzinach pracy ośrodka osobiście w siedzibie ul. Focha 5, Ostrowiec Świętokrzyski lub telefonicznie pod numerami telefonów: 41 24 24 008 i 791 – 353- 962.

 

Zasady rejestracji określa Regulamin rejestracji do ośrodka rehabilitacji dziennej dla dzieci
z zaburzeniami wieku rozwojowego.

 

 Do leczenia w ORD dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego (skierowanie na druku do szpitala) mogą kierować lekarze z oddziałów szpitalnych i poradni:

 

-        neonatologicznej

 

-        rehabilitacyjnej

 

-        ortopedii i traumatologii narządu ruchu

 

-        neurologicznej

 

-        reuamtologicznej

 

-        chirurgii dziecięcej

 

-        lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

 

Ośrodek prowadzi wysokospecjalistyczną kompleksową rehabilitację dzieci:

 

-        z grupy wysokiego ryzyka ciążowo – porodowego

 

-        w wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego (przepuklina oponowo-rdzeniowa, małogłowie, wrodzone wodgłowie)

 

-        z chorobami metablicznymi układu nerwowego

 

-        z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego

 

-        z zespołem mikro zaburzeń czynności mózgu (z wyjątkiem zespołów nadpobudliwości psychomotorycznej)

 

-        z zespołem abberacji chromosomów (np. zespół Downa)

 

-        z trwałymi dysfunkcjami narządów ruchu (np. dziecięce porażenie mózgowe, miopatie, zaniki mięśni, następstwa chorób urazowych i zapalanie OUN)

 

-        z zaburzeniami integracji sensorycnej

 

-        z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym

 

-        z wrodzonymi wadami rozwojowymi wielu układów

 

Pacjenci zgłaszający się do ośrodka po raz pierwszy zobowiązani są dostarczyć:

 

-        oryginał skierowania (o którym mowa w regulaminie rejestracji do ośrodka)

 

-        kserokopię dotychczasowej dokumentacji medycznej w tym: wyniki badań oraz karty informacyjne z pobytów w szpitalu

 

-        książeczkę zdrowia dziecka

 

 

 

 

 

Pacjent zgłaszający się do ośrodka po raz pierwszy umawiany jest na konsultację lekarską w czasie kórej odbywa się kwalifikacja do ośrodka oraz ustalany jest indywidualny program usprawnia.

 

 Pacjenci przyjmowani są po wcześniejszym zarejestrowaniu i ustaleniu terminu.

 

 W naszym ośrodku dzieci mają możliwość korzystania z kompleksowej terapii, która obejmuję działanie wielu specjalistów na rzecz każdego dziecka zgodnie z indywidualnym pogramem usprawniania.

 

Leczenie usprawniające dzieci  obejmuję:

 

-        poradę lekarską

 

-        zabiegi z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii, masażu leczniczego oraz hydroterapii

 

-        z zakresu kinezyterapii szczególny nacisk kładziony jest na indywidualną terapię dostosowaną do stanu klinicznego dziecka prowadzoną m. in. z wykorzystaniem metody NDT – Bobath, PNF, SI

 

-        terapię psychologiczną

 

-        terapię logopedyczną oraz neurologopedyczną

 

-        terapię zajęciową

 

 Czas trwania rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w Ośrodku dziennym wynosi do 120 dni zabiegowych (osobodni) w roku kalendarzowym.   O częstotliwości i rodzaju zaleconych pacjentowi zabiegów  decyduje lekarz.

 

Czas trwania rehabilitacji uzależniony jest od wieku pacjenta oraz jego indywidualnych potrzeb i możliwości.

 

Ośrodek współpracuje z rodzicami i opiekunami pacjentów poprzez ich uczestnictwo (w miare możliwości) w prowadzonej terapii, poradnictwie oraz instruktażu w zakresie zaleceń postępowania rehabilitacyjnego.

 

 

 

O zakonczeniu rehabilitacji w ośrodku decyduje lekarz Ośrodka ze specjalizacją z rehabilitacji medycznej. W dniu wypisu z ośrodka Pacjent otrzymuje kartę informacyjną zawierającą dane o stosowanym leczeniu, ocenę jego zastosowania oraz zalecenia.

 

Pacjenci Ośrodka Rehabilitacji dziennej dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego pozostają pod opieką lekarza:

 

 Maria Walerowicz –  specjalista w dziedzinie  rehabilitacji medycznej

 

Harmonogram pracy lekarza w ośrodku:

 

poniedzialek   14.00-18.00

 

 wtorek              13.30-18.00

 

 środa                  9.00-17.00

 

czwartek            8.00-12.30

 

 

REGULAMIN  REJESTRACJI DO OŚRODKA REHABILITACJI DZIENNEJ

DLA DZIECI Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO

 1. Rejestracja do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego odbywa się w godzinach pracy rejestracji tj. od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00

 2. Ośrodek jest czynny od poniedziałku do piątku od 7.00 do 18.00 poszczególne gabinety ośrodka działają zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej w rejestracji.

 3. Rejestrujemy pacjentów zgłaszających się osobiście, przez osoby trzecie lub telefonicznie pod numerami telefonów       41 24 24 008, 791 353 962.

 1. Warunkiem zarejestrowania sie na wizytę lekarską kwalifikującą pacjenta do objęcia kompleksową opieką jest posiadanie orginalnego skierowania, wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, oraz podanie danych osobowych tj. imię nazwisko, pesel, adres zamieszkania, numer telefonu. Skierowanie powinno posiadać: datę wystawienia, dane osobowe pacjenta, jednostka rozpoznania według klasyfikacji ICD-10, dane lekarza kierującego tj, numer prawa wykonywania zawodu, dane jednostki kierującej (regon, numer umowy z NFZ, kody resortowe).

 2. Pacjent zobowiązany jest przedstawić na pierwszej wizycie całą dotychczasową dokumentację medyczną.

 3. Pacjent zostaje zarejestrowany na najbliższy wolny termin zgodnie z kategorią zgłoszenia do kolejki pilnej lub stabilnej. O terminie oraz godzinie wizyty pacjent zostaję poinformowany pisemnie.

 4. W przypadku rejestracji telefonicznej pacjent jest zobowiązany do dostarczenia orginalnego skierowania przed upływem 14 dni roboczych od momentu dokonania wpisu w kolejkę oczekujących pod rygorem skreślenia z listy oczekujących. (termin liczony jest zgodnie z przepisami Kodeksu postepowania cywilnego tj.  do terminu nie jest wliczany dzień dokonania wpisu na listę oczekujących, jeśli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa następnego dnia, w przypadku przesłania skierowania pocztą – liczy sie data nadania listu).

 5. Jeśli pacjent nie przyjdzie na wyznaczoną wizytę, zostanie skreślony z listy oczekujących, a skierowanie zostaję zwrócone pacjentowi.

 6. Pacjent ma możliwość przesunięcia wizyty na termin późniejszy, najpóźniej w dniu wyznaczonej wizyty, ale tylko w przypadkach uzasadnionych.

 7. Pacjent ma prawo złożyć wniosek o przywrócenie na listę oczekujących nie pózniej niż w ciągu 7 dni od dnia nie zgłoszenia się na wizytę, ale tylko w przypadku wystąpienia siły wyższej: wydarzenie nadzwyczajne niemożliwe do zapobieżenia.

 8. Pacjenci przyjmowani są w trybie planowym, co oznacza że przyjmowani są pacjenci zarejestrowani na dany dzień.

 9. Każdy pacjent w ramach

 10. W dniu wizyty wejście do gabinetu odbywa się  zgodnie z kolejnością, po uprzednim wezwaniu przez lekarza.

 11. Pacjent w celu otrzymania danego świadczenia, może wpisać się na listę oczekujących tylko u jednego świadczeniodawcy.

 12. Pacjenci zgłaszający się bez  uprzedniej rejestracji nie bedą przyjmowani.

GALERIE

więcej zdjęć

© 2015 Dom Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
115 0.23323583602905