Rejestracja Rehabilitacji

poniedziałek - piątek
7.00 - 18.00
tel. 41 24 24 008

kom. 791 35 39 62

Wypożyczalnia Sprzętu

8.00 - 16.00

kom. 791 35 39 65


Hospicjum Stacjonarne

poniedziałek - piątek
8.00 - 16.00
tel. 41 307 05 01

kom. 791 35 39 67

Dzienny Dom Opieki Medycznej

DDOM

kom. 791 35 39 09


Kontakt

Ofiary na Dom Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim składamy na:
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej
przy parafii św. Michała

ul. Focha 5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
BANK PEKAO S.A. 74 1240 1385 1111 0010 0717 3007
(Ofiara na Hospicjum)

tel. 41 307 05 02
e-mail: aniol.pawel@hospicjum.ostrowiec.pl

EWANGELIA I ROZWAŻANIE
modlitwawdrodze.pl

regulamin Hostelu Hospicyjnego

PRZYJĘCIE DO HOSTELU HOSPICYJNEGO

O przyjęcie do Hostelu hospicyjnego ubiegać się można po spełnieniu następujących warunków:

a) posiadanie dokumentacji osobistej (dowód osobisty i inne) oraz niezbędnej dokumentacji medycznej,

b) wskazanie adresu z numerem telefonu lekarza pierwszego kontaktu,

c) wskazanie adresu z numerem telefonu zakładu, który będzie świadczył usługi pogrzebowe,
d) uregulowana sytuacja w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego,

e) przyjazd we wcześniej uzgodnionym terminie,

f) wniesienia opłaty zgodnej z cennikiem.

Decyzję o przyjęciu podejmuje Dyrektor Placówki lub Z-ca Dyrektora ds. Hospicjum Stacjonarnego.

POBYT W HOSTELU HOSPICYJNYM

Uczestnicy Hostelu hospicyjnego są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania następujących norm:

 1. Utrzymywanie abstynencji od leków, narkotyków, alkoholu oraz innych środków i substancji zmieniających stan świadomości, przyjmowanie jedynie leki podawane przez personel medyczny.

 2. Powstrzymywanie się od jakichkolwiek form przemocy fizycznej oraz psychicznej.

  Naruszenie tych zasad jest równoznaczne z rozwiązaniem porozumienia i wypisaniem z Hostelu hospicyjnego bez zwrotu wpłaconych środków finansowych.

   

   

   

   

  Uczestników programu obowiązują poza tym następujące normy:

 3. Pobyt w Hostelu hospicyjnym związany jest z przyjęciem współodpowiedzialności za funkcjonowanie wszystkich jego mieszkańców oraz ze współpracą w tym zakresie z zespołem terapeutycznym Placówki.

 4. Przebywający w Hostelu hospicyjnym zobowiązani są do przestrzegania czystości, estetyki, higienicznego trybu życia oraz utrzymywania porządku i czystości w pomieszczeniach indywidualnych i ogólnodostępnych.

 5. W Hostelu hospicyjnym obowiązuje zasada oszczędności (dotycząca np. światła, środków czystości i dbania o wyposażenie) oraz zasada poszanowania każdej własności – Placówki i prywatnej.

 6. Za straty i zniszczenia materialne odpowiada finansowo ich sprawca. W przypadkach niejednoznacznych decyzję o odpowiedzialności podejmuje Dyrektor Placówki lub Kierownik Oddziału.

 7. Uczestnik Hostelu hospicyjnego zobowiązuje się do posiadania własnych leków, środków pielęgnacyjnych oraz rzeczy osobistych. Kosz na brudną bieliznę musi być zamykany, opróżniany minimum 2x w tygodniu.

 8. Uczestnik Hostelu hospicyjnego zobowiązuje się do uiszczania na rzecz Domu Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II opłaty tytułem częściowego zwrotu kosztów poniesionych przez Placówkę za jego pobyt, pielęgnację, opiekę oraz wyżywienie. Opłata ta może być jednostronnie zmieniona przez Placówkę w przypadku wzrostu cen pobytu i wyżywienia uczestnika programu. Za usługi rehabilitacyjne obowiązuje dodatkowa opłata wg. cennika usług za rehabilitację i odbywa się w dni ustawowo pracujące, zgodnie z zawartym porozumieniem z fizjoterapeutą. Uiszczanie płatności za pobyt, rehabilitację  i wyżywienie odbywa się z góry do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Decyzję o indywidualnej zmianie terminu płatności podejmuje Dyrektor Placówki.

 9. Osoby nowo przyjęte zobowiązane są do wniesienia opłaty, o której mowa wyżej, z góry za pierwszy miesiąc pobytu.

 10. Czas pobytu w Hostelu hospicyjnym określony zostaje w chwili przyjęcia.

 11. Placówka nie bierze odpowiedzialności finansowej za ewentualne zaginięcie, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy pozostawionych przez osoby przebywające w Hostelu hospicyjnym a nie przekazanych rodzinie lub do depozytu Placówki.

 12. Pracownicy Placówki mają prawo wejścia do pokojów hostelowych niezależnie od pory dnia i nocy.

 13. Na wszystkie wyjścia, bądź przepustki związane z zamiarem pozostania  poza Hostelem hospicyjnym należy uzyskać zgodę pracowników Placówki. Zgodę taką należy także uzyskać na wszystkie wyjścia poza obręb Placówki.

 14. Gości obowiązują takie same normy, jak mieszkańców Hostelu hospicyjnego, przy czym moralną i finansową odpowiedzialność za ich pobyt ponosi osoba zapraszająca.

 15. Goście, którzy przybyli do Placówki po raz pierwszy, mogą wejść na piętro Hostelu hospicyjnego jedynie w towarzystwie osób zapraszających. Są oni zobowiązani do wpisania się do rejestru gości.

 16. Palenie papierosów możliwe jest wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

 17. Wobec osób naruszających te postanowienia regulaminu, które nie są obłożone rygorem usunięcia z Hostelu hospicyjnego, znajduje zastosowanie przepis Kodeksu Cywilnego.

 18. Ostateczne decyzje o konsekwencjach wobec osób naruszających zasady pobytu i w innych istotnych dla uczestników programu sprawach podejmuje Dyrektor Placówki.

Obowiązki Domu Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II w razie śmierci pacjenta przebywającego na Hostelu hospicyjnym

1.W razie śmierci pacjenta w Hostelu hospicyjnym, pielęgniarka dyżurna powiadamia natychmiast lekarza pierwszego kontaktu, który stwierdza zgon, oraz rodzinę i wskazany przy przyjęciu do Hostelu przez chorego lub jego rodzinę zakład pogrzebowy.

2. Wszystkie czynności przy zmarłym wykonywane są z zachowaniem powagi i poszanowania godności osobistej zmarłego i jego rodziny.

3. Wszystkie czynności prawne przynależne w stosunku do zwłok pacjentów zmarłych w Hostelu hospicyjnym i inne czynności wskazane przez upoważnione organy administracji państwowej wynikające z obowiązujących przepisów prawa, świadczy w zastępstwie Hostelu hospicyjnego zakład pogrzebowy, o którym mowa w ust. 1.

Zgon pacjentów z Hostelu hospicyjnego stwierdza lekarz rodzinny lub lekarz Pogotowia Ratunkowego.

 

GALERIE

więcej zdjęć

© 2015 Dom Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
135 0.19734215736389