Rejestracja Rehabilitacji

poniedziałek - piątek
7.00 - 18.00
kom. 791 35 39 62

Wypożyczalnia Sprzętu

poniedziałek - piątek

8.00 -10.00 i 14.00-16.00

kom. 791 35 39 65


Hospicjum Stacjonarne

poniedziałek - piątek
8.00 - 16.00
kom. 791 35 39 67

Dzienny Dom Opieki Medycznej

DDOM

kom. 791 35 39 09


Kontakt

Ofiary na Dom Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim składamy na:
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej
przy parafii św. Michała

ul. Focha 5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
BANK PEKAO S.A. 74 1240 1385 1111 0010 0717 3007
(Ofiara na Hospicjum)

tel. 791 35 39 76
e-mail: aniol.pawel@hospicjum.ostrowiec.pl

EWANGELIA I ROZWAŻANIE
modlitwawdrodze.pl

Regulamin Hospicjum

Regulamin Domu Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II

 

 

 

+Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2015
Dyrektora Domu Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II

W Ostrowcu Świętokrzyskim
z dnia 01 stycznia  2015 r.

 

REGULAMIN PORZĄDKOWY - ORGANIZACYJNY

DOMU ULGI W CIERPIENIU IM. JANA PAWŁA II

W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

 

 „Każdy Twój wyrok przyjmę twardy,

Przed mocą Twoją się ukorzę,

ale chroń mnie Panie od pogardy.

Przed nienawiścią strzeż mnie BOŻE…”

 

I. Podstawy prawne

§ 1.

Dom Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim, zwane dalej Hospicjum jest stowarzyszeniem oraz podmiotem leczniczym, działającym na podstawie ustawy prawo o stowarzyszeniach, statutu:

1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) i przepisów wydanych na jej podstawie;

2) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy;

3) podmiot leczniczy jest organizacją pożytku publicznego (stowarzyszenie) wpisanym pod numerem 830332490-00060,

4) Statut Akcji Katolickiej w Polsce,

5). Stowarzyszenie jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą i podmiotem leczniczym, w myśl art. 2 ust. 1 pkt 5 i art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, prowadzącym Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego o nazwie Dom Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II za pomocą którego podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne inne niż świadczenie szpitalne.

 

II. Postanowienia ogólne

§ 2.

Niniejszy regulamin określa:

1) cele i zadania Domu Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II;

2) organizację i zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych, wchodzących w skład Domu Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II;

3) przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych;

4) warunki współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej;

5) prawa i obowiązki pacjenta;

6) obowiązki Hospicjum Stacjonarnego w razie śmierci pacjenta. 

§ 3.

Siedzibą Domu Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II,  jest miasto Ostrowiec Świętokrzyski, a terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 

III. Organizacja, cele i zadania Domu Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II

§ 4.

Sposób kierowania jednostką i komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

 • Działalnością Domu Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II kieruje Dyrektor powoływany i odwoływany przez Zarząd Akcji Katolickiej - działający na podstawie umowy o pracę.

 • Kierowaniem Hospicjum Stacjonarnego zajmuje się: Z–ca Dyrektora d/s Hospicjum Stacjonarnego Domu Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II - działający na podstawie umowy o pracę.

  3.  Do szczegółowych kompetencji należą:

  a. Dyrektor Domu Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła:

  1) kierowanie pracą personelu działalności podstawowej i pomocniczej,

  2) podejmowanie decyzji dotyczących mienia w zakresie zwykłego zarządu,

  3) reprezentowanie Domu Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II w stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych,

  4) podejmowanie decyzji w sprawach związanych z nawiązywaniem, zmianą i rozwiązywaniem umów o pracę, umów cywilnych i o podobnym charakterze, a także dysponowaniem funduszem płac, przyznawaniem nagród i premii,

  5) kontrolowanie przestrzegania przez pracowników i osoby udzielające świadczeń na podstawie umów innych niż umowa o pracę przepisów bhp i przeciwpożarowych,

  6) przyjmowanie skarg i zażaleń oraz prowadzenie korespondencji z nimi związanej,

  7) realizowanie polityki finansowej Domu Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II ustalonej wspólnie z Zarządem Akcji Katolickiej,

  8) opracowywanie planów finansowych i inwestycyjnych Domu Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II oraz nadzór nad ich realizacją,

  9) wydawanie zarządzeń wewnętrznych regulujących bieżącą działalność Domu Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II,

  10) nadzór nad jakością udzielania świadczeń medycznych,

  11) zatwierdzanie harmonogramów pracy osób udzielających świadczeń medycznych,

  12) działanie na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,

  13) nadzór nad utrzymaniem urządzeń, sprzętu, aparatury medycznej i zajmowanych pomieszczeń w należytym stanie technicznym z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

  14) dbanie o udzielanie świadczeń medycznych wyłącznie przez personel o odpowiednim stanie zdrowia i niezbędnych kwalifikacjach fachowych.

  15) bezpośredni merytoryczny nadzór nad działalnością pracowników administracji, księgowości i informatyków w zakresie bieżącego realizowania zobowiązań wobec płatników,

  16) sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnych z ustawą o rachunkowości

  b. Z-ca Dyrektora ds. Hospicjum Stacjonarnego Domu Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła:

  1) nadzór nad prawidłowym tokiem świadczeń zdrowotnych na oddziale i pracy podległego personelu,

  2) ocena efektywności zabiegów w odniesieniu do poszczególnych pacjentów,

  3) stosowanie właściwych środków i metod leczenia zgodnie z postępem wiedzy lekarskiej i zapewnienie pacjentom należytej opieki pielęgniarskiej i obsługi, kontrolowanie pożywienia pacjentów i ustalanie diet,

  4) ścisła współpraca i stały kontakt z lekarzami innych specjalności, a głównie z zatrudnionymi w Domu Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II,

  5) kontrola prowadzenia prawidłowej dokumentacji lekarskiej prowadzonej przez lekarzy zatrudnionych w Hospicjum Stacjonarnym Domu Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła,

  6) kontrola szkoleń personelu medycznego prowadzonego przez wyznaczone do tego celu osoby, a w miarę możliwości prowadzenie szkoleń wraz z innymi lekarzami,

  7) kontrola w zakresie zaopatrzenia w sprzęt i leki,

  8) zapoznawanie się raportami z dyżurów oraz podejmowanie czynności wynikających z analizy raportów,

  9) działanie na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych podległego personelu Hospicjum,

  10) działanie na rzecz jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych przez podległy personel.

  11) organizowanie i nadzór nad sprawowaniem opieki pielęgniarskiej w Hospicjum Stacjonarnym Domu Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła,

  12) organizowanie pracy pielęgniarek oraz personelu niższego współdziałającego w opiece pielęgniarskiej,

  13) organizowanie i nadzór nad przyjęciami pacjentów w Hospicjum Stacjonarnym Domu Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła,

  14) kontrola pielęgnacji pacjentów na oddziale,

  15) obecność przy obchodach lekarskich pacjentów,

  16) wypisywanie wszystkich zleceń lekarskich i egzekwowanie ich wykonania,

  17) współpraca z lekarzem dyżurnym,

  18) wprowadzanie usprawnień oraz nowych metod pielęgnacyjnych optymalizujących poziom opieki nad pacjentem,

  19) ustalanie oczekiwań pacjentów w zakresie opieki pielęgniarskiej oraz ocenianie dotychczasowego stopnia ich zaspokajania,

  20) dokonywanie okresowych kontroli stanu i poziomu opieki pielęgniarskiej oraz ustalanie kierunków poprawy,

  21) udzielanie podległemu personelowi rad i wskazówek dotyczących jego pracy w zakresie sprawowania opieki pielęgniarskiej,

  22) planowanie właściwego rozmieszczenia kadr pielęgniarskich oraz prowadzenie ewidencji czasu pracy podległego personelu,

  23) organizowanie odpraw dla podległego personelu w celu omówienia spraw związanych z jego codziennymi obowiązkami,

  24) zatwierdzanie planów wykorzystania urlopów wypoczynkowych podległego personelu oraz ustalanie zastępstwa na okres urlopów i innych nieobecności podległego personelu,

  25) zapewnienie właściwego wyposażenia pielęgniarskich stanowisk pracy w sprzęt, aparaturę oraz materiały niezbędne do działalności zawodowej oraz nadzór nad ich prawidłowym wykorzystaniem, w tym: wnioskowanie w sprawie wyposażenia, podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących bieżących zakupów materiałów,

  26) nadzór nad stanem sanitarno-higienicznym Hospicjum,

  27) planowanie potrzeb szkoleniowych pracowników w zakresie doskonalenia kwalifikacji, opracowywania kierunków i form szkolenia wewnątrz zakładowego oraz kierowanie podległego personelu na szkolenia i kursy,

  28) nadzoruje dyscyplinę czasu pracy wszystkich pracowników Hospicjum,

  29) reprezentuje Hospicjum w kontaktach z pacjentami, kontrahentami i instytucjami kontroli i nadzoru, w zakresie posiadanych kompetencji,

  30) Z-ca Dyrektora ds. Hospicjum  Stacjonarnego Domu Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II wykonuje inne czynności związane bezpośrednio z pracą zawodowa, nie objęte niniejszym zakresem, a zlecone przez przełożonego.

  3. Wszystkie w/w stanowiska współpracują ze sobą a także z:

  a. Księgową oraz informatykiem w zakresie planowania i rozliczania świadczeń zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia,

  b. Izbą Lekarską, Izbą Pielęgniarek i Położnych, Państwową Stacja Sanitarno - Epidemiologiczną.

  § 5.

  Celem działania Domu Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II,  jest niesienie wielorakiej, nieodpłatnej pomocy pacjentom chorym głównie na choroby nowotworowe oraz otaczanie opieką ich rodzin, przez co rozumie się poprawienie jakości życia chorych i ich rodzin. Obejmuje ona zwalczanie bólu trudnego do opanowania i innych objawów somatycznych, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych oraz wspomaganie rodziny chorych.

  Świadczenia zdrowotne, stacjonarne i całodobowe, inne niż szpitalne oraz domowe sprawowanie wszechstronnej opieki zdrowotnej, psychologicznej i społecznej nad pacjentami znajdującymi się w stanie terminalnym oraz opieki nad rodzinami tych pacjentów.

  Poprawa jakości życia i stanu zdrowia pacjentów wymagających rehabilitacji ruchowej oraz działań z zakresu fizykoterapii.

   Roztaczanie opieki - w szczególności psychologicznej- nad dziećmi osieroconymi, głównie wskutek śmierci w Hospicjum któregoś z rodziców.

  Obejmowanie opieką głównie ludzi starych, samotnych, często bardzo chorych, którzy wymagają opieki osób trzecich w sytuacjach, kiedy rodzina ani nikt inny nie jest w stanie tej opieki zapewnić w ciągu dnia.

  Dom Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II prowadzi księgowość zgodnie z Ustawą o rachunkowości i sporządza sprawozdania finansowe wraz z rocznym bilansem.

  Do wykonywania zadań przez podmiot leczniczy ustala się wewnętrzną organizację, przedstawioną w dalszej części niniejszego Regulaminu.

  Domem Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim zarządza Dyrektor.

  5. Innym celem działania Domu Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II,  jest poprawa jakości życia i stanu zdrowia pacjentów wymagających rehabilitacji ruchowej oraz działań z zakresu fizykoterapii i kinezyterapii.

  6. Cel działania Domu Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II , to też obejmowanie opieką głównie ludzi starych, samotnych, często bardzo chorych, którzy wymagają opieki osób trzecich w sytuacjach, kiedy rodzina ani nikt inny nie jest w stanie tej opieki zapewnić w ciągu dnia. Pomoc taką świadczyć będą wolontariusze, którzy współpracują z naszą Placówką.

  7. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest pomocą:

  1) medyczną;

  2) pielęgnacyjną;

  3) fizjoterapeutyczną;

  4) psychologiczną;

  5) duchową;

  6) socjalną.

  8. Pomoc realizuje się poprzez działanie komórek organizacyjnych, zwanych w Domu Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II,  działami, do których należą:

 1. Hospicjum Stacjonarne;

 2. Dział Fizjoterapii;

 3. Hostel hospicyjny;

 4. Dział Administracyjny;

  Działy wymienione w ust. 8 pkt 1, 2, 3 są działami medycznymi, a działy wymienione w ust. 8 pkt 4  – działami pozamedycznymi.

  Nadzór merytoryczny nad udzieleniem świadczeń zdrowotnych przez przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego sprawuje Dyrektor Domu Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II oraz z-ca  Dyrektora ds. Hospicjum Stacjonarnego Domu Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II.

  Miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

  a. Siedzibą Hospicjum Stacjonarnego jest Dom Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Focha 5

  b. Miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych : Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Focha 5.

  Strukturę organizacyjną Domu Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II zawiera Załącznik Nr 2.

  § 6.

  1. Podstawowym zadaniem Hospicjum Stacjonarnego jest świadczenie przez specjalistyczny personel lekarski, pielęgniarski oraz psychologiczny usług medycznych w zakresie opieki paliatywnej.

  2. Strukturę organizacyjną Hospicjum Stacjonarnego określa Regulamin organizacyjny hospicjum Domu Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim , zwany dalej Regulaminem organizacyjnym.

  3. Zadania szczegółowe występujące na poszczególnych stanowiskach pracy w Hospicjum Stacjonarnym określają indywidualne zakresy czynności pracowników.

  4. Hospicjum Stacjonarne funkcjonuje 24 h na dobę we wszystkie dni tygodnia.

  5. Trafiające do nas osoby są leczone nieodpłatnie – jest to leczenie paliatywne. Walka nie zostaje zakończona, nadal trwa. O każdą minutę, każdy dzień, o komfort życia naszych pacjentów. To jest w pełni profesjonalne leczenie.

  6. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w jednostkach i komórkach organizacyjnych podmiotu leczniczego:

  a. Do Hospicjum  Stacjonarnego przyjmowani są chorzy z rozpoznaną , nie poddającą się leczeniu zaawansowaną chorobą nowotworowa oraz chorzy z chorobą przewlekłą z rozpoznaniem zgodnym z wymaganiami NFZ.

  b. Warunkiem przyjęcia jest udokumentowane ukończenie leczenia przyczynowego, zgoda chorego bądź opiekuna, skierowanie od lekarza lub ze szpitala.

  c. Rozpoczęcie opieki rozpoczyna się po ustaleniu z pacjentem lub rodziną terminu przyjęcia.

  d. Przyjęcia do Hospicjum Stacjonarnego możliwe są od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00- 14:30. W pilnych przypadkach przyjęcia realizowane są na bieżąco zgodnie z decyzją lekarza Hospicjum Stacjonarnego.

  7. Przebieg udzielania świadczeń zdrowotnych w Hospicjum Stacjonarnym:

  a. Obchody lekarskie odbywają się przy łóżku pacjenta w obecności pielęgniarki koordynującej lub pielęgniarki dyżurnej.

  b. Adnotacje lekarzy, przeprowadzone badania, konsultacje lekarzy specjalistów - wpisywane są w Historię Choroby poszczególnego pacjenta.

  c. Zlecenia lekarzy wpisywane są w Kartę Zleceń i wykonywane przez pielęgniarki.

  d. Pielęgniarki prowadzą Książkę Raportów, w której wpisują swoje spostrzeżenia, stany zdrowia pacjenta - do wglądu lekarzy i dyrektora zakładu.

  e. Pielęgniarki wypełniają wymaganą dokumentację dot. stanu zdrowia chorego oraz wykonywanych czynności pielęgnacyjnych.

  f. Pacjenci kąpani są jeden raz w tygodniu, lub częściej jeżeli sytuacja tego wymaga.

  g. Lekarze zlecają zabiegi rehabilitacyjne i fizjoterapeutyczne, zlecenia na badania laboratoryjne.

  h. Pacjenci mają zmienianą pościel raz w tygodniu i każdorazowo w przypadkach tego wymagających.

  i. Pacjenci otrzymują posiłki pięć razy dziennie oraz pojeni są kilka razy dziennie /niezależnie od pojenia przy posiłkach/ i na indywidualne życzenie pacjenta.

  j. Posiłki są wydawane do łóżka.

  k. W celu zapewnienia pacjentowi prawidłowej opieki i ciągłości postępowania zakład współpracuje ze szpitalami, zakładami lecznictwa otwartego, lekarzami specjalistami oraz Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.

  8. Fizjoterapia w Hospicjum  Stacjonarnym odbywa się na zlecenie lekarza.

  9. Porady psychologa w Hospicjum  Stacjonarnym udzielane są według potrzeb na wniosek pacjenta, lekarza, pielęgniarki lub rodziny pacjenta.

  10. Hospicjum na wniosek lekarza lub pielęgniarki udostępnia sprzęt medyczny i rehabilitacyjny znajdujący się w jego posiadaniu, na podstawie umowy użyczenia (nieodpłatnie), pacjentom objętym opieką Hospicjum.

  11. Hospicjum udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie osobom ubezpieczonym w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i odpłatnie osobom nieubezpieczonym.

  12. Udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom nieubezpieczonym odbywa się za odpłatnością na podstawie cennika ustalonego przez Dyrektora Hospicjum / załącznik nr 2 do regulaminu/.

  13. Informowanie chorego o stanie jego zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych metodach leczenia lub opieki, o wynikach leczenia i rokowaniu odbywa się przez lekarza leczącego.

  a. Informacji o stanie zdrowia chorego lekarz udziela również przedstawicielowi ustawowemu.

  b. Innym osobom o stanie zdrowia chorego udziela się tylko za pisemną zgodą pacjenta.

  c. W sytuacjach wyjątkowych, jeżeli rokowanie jest niepomyślne dla pacjenta, lekarz może ograniczyć informację o stanie zdrowia i o rokowaniu, jeżeli według oceny lekarza przemawia za tym dobro pacjenta. W takich przypadkach lekarz informuje przedstawiciela ustawowego pacjenta lub osobę upoważnioną przez pacjenta. Na żądanie pacjenta lekarz ma jednak obowiązek udzielić mu żądanej informacji.

  14. Obowiązki zakładu w razie śmierci pacjenta objętego opieką Hospicjum Stacjonarnego:

  a. Pielęgniarka dyżurująca niezwłocznie zawiadamia o śmierci pacjenta właściwego lekarza opiekującego się pacjentem.

  b. Po stwierdzeniu zgonu wypełnienia się kartę zgonu, którą pielęgniarka przekazuje Rodzinie. Lekarz wpisuje do dokumentacji lekarskiej informację o dacie, czasie zgonu i o jego przyczynie/ karta obserwacji i karta zleceń/.

  c. Po stwierdzeniu zgonu  pielęgniarka dyżurująca niezwłocznie powiadamia osobę bliską bądź opiekuna faktycznego o zgonie chorego. Fakt zgonu oraz jego datę, czas i okoliczności zgonu odnotowuje w dokumentacji pielęgniarskiej i w księdze głównej.

  d. Rzeczy pacjenta : ubrania, środki czystości i inne przedmioty chorego są spakowane w foliowy worek oznaczony imieniem i nazwiskiem zmarłego i po przybyciu rodziny są jej przekazywane. Wydawane są również wartościowe rzeczy zmarłego przechowywane w depozycie. Przedmioty wartościowe oraz inne rzeczy zmarłego przekazywane są po pokwitowaniu rodziny.

  e. Jedna kopię pokwitowania wydaje się rodzinie, oryginał zostaje i jest przechowywany w dokumentacji pacjenta.

  f. Po stwierdzeniu zgonu pielęgniarka zakłada na przegub dłoni albo stopy osoby zmarłej identyfikator z tasiemki lub płótna zawierający imię i nazwisko zmarłego , PESEL, datę i godzinę zgonu.

  g. Pielęgniarka bądź salowa zobowiązana jest zwłoki osoby zmarłej umyć, ubrać i wydać osobie uprawionej do ich pochowania w stanie zapewniającym zachowanie godności należnej osobie zmarłej. Za czynności te nie pobiera się opłat.

  h. W przypadku nie odebrania zwłok przez 2 godziny od chwili zgonu, mimo zawiadomienia rodziny, bądź kiedy rodziny nie udało się zawiadomić mimo podejmowanych prób, pielęgniarka  zawiadamia firmę pogrzebową celem odebrania zwłok.

  i. Zwłoki osoby zmarłej są przewożone do pomieszczenia " Pro Morte", skąd w czasie nie dłuższym niż po 2 godzinach od czasu zgonu wskazanego w dokumentacji osoby zmarłej przekazywane są rodzinie lub wskazanej przez rodzinę firmie pogrzebowej.

  15. Komórki organizacyjne Domu Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II, współdziałają z sobą w celu zapewnienia właściwej opieki nad pacjentami znajdującymi się pod opieką Hospicjum Stacjonarnego.

  16. W razie dostrzeżenia przez pracownika Hospicjum Stacjonarnego niepokojących go objawów stanu zdrowia pacjenta, niezwłocznie informuje o tym lekarza w celu podjęcia właściwych działań.

  17. Do zadań komórek organizacyjnych Domu Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II należą w szczególności: Hospicjum Stacjonarne:

 • całodobową opiekę pielęgniarską ,

 • kontynuacja zaleceń farmakologicznych,

 • leczenie bólu zgodnie z wytycznymi WHO (drabina analgetyczna),

 • zapobieganie innym objawom somatycznym,

 • opiekę psychologiczną,

 • rehabilitację,

 • zapobieganie powikłaniom,

 • pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych,

 • zaspokajanie potrzeb duchowych,

 • zaopatrzenie w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne.

   

  Regulamin  pionu Fizjoterapii  w Hospicjum im. Jana Pawła II

  § 7.

  Pion rehabilitacji obejmuje :

 • Rehabilitacja ambulatoryjna

 • finansowana przez NFZ

 • prywatna ( wg załączonego  do regulaminu cennika)

 • Ośrodek  Rehabilitacji Dziennej dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego

 • Poradnia rehabilitacyjna

  Pionem kieruje:

  Koordynator działu rehabilitacji, któremu podlegają kierownicy poszczególnych pododdziałów.

   Ad.1 Rehabilitacja ambulatoryjna

  Zadania działu:

  udzielanie kompleksowej rehabilitacji w zakresie: porady specjalistycznej, fizjoterapii, kinezyterapii , hydroterapii i masażu leczniczego dla pacjentów ambulatoryjnej oraz podczas wizyt domowych kompleksowe leczenie rehabilitacyjne schorzeń : reumatologicznych, neurologicznych, ortopedycznych, neurochirurgicznych, wybranych onkologicznych, wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych i kinezyterapeutycznych na  zlecenia lekarskie,

   Pracownia Fizjoterapii udziela świadczeń w zakresie:

 • fizykoterapii:

  - galwanizacja

  - jonoforezy

  - elektrostymulacja na bazie prądów małej i średniej częstotliwości

  - prądy diadynamiczne

  - prądy interferencyjne

  - leczenie ultradźwiekami, ultrafonoreza

  - terapia impulsowym polem magnetycznym

  - światłolecznictwo (solux, UV, IR)

  - laseroterapia

  - okłady żelowe – leczenie zimnem

  - krioterapia parami ciekłego azotu do - 160º C

 • hydroterapii:

  - masaże wirowe kończyn górnych

  - masaże wirowe kończyn dolnych

 • masażu leczniczego:

  - masaż klasyczny częściowy

  - masaż klasyczny całkowity

  - masaż punktowy z elementami akupresury

  - masaż segmentarny

  - drenaż limfatyczny

 • kinezyterapii:

  ćwiczenia z wykorzystaniem systemu ciężarkowo- bloczkowego

  - ćwiczenia w odciążeniu

  - ćwiczenia w odciążeniu z dawkowanym oporem

  - ćwiczenia w odciążeniu z samowspomaganiem

  - ćwiczenia samowspomagane

  - ćwiczenia z dawkowanym oporem

  - ćwiczenia autoredresyjne

  ćwiczenia z wykorzystaniem przyrządów i przyborów,

  ćwiczenia indywidualne:

  - ćwiczenia bierne

  - ćwiczenia czynno – bierne

  - ćwiczenia wspomagane i prowadzone

  - ćwiczenia redresyjne

  - ćwiczenia reedukacji nerwowo-mięśniowej

  - ćwiczenia indywidualne dla pacjentów z zespołem bólowym górnego i dolnego odcinka kręgosłupa oraz młodzieży z wadami postawy i skoliozą

  - ćwiczenia specjalne – izomeryczne, synergistyczne, trening leczniczy, nauka chodu, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia mimiczne, ćwiczenia manualne, ćwiczenia metodami reedukacji nerwowo-mięśniowej PNF

   

  Działem Rehabilitacji kieruje Kierownik Działu

  Personel:

 • magistrowie fizjoterapii

 • licencjaci fizjoterapii

  Ad.2  .Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Dzieci z Zaburzeniami wieku  rozwojowego świadczy usługi medyczne  na rzecz dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem oraz dzieci z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym w jednostkach chorobowych  takich jak:

 • wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego (wodogłowie, małogłowie, przepukliny oponowo-rdzeniowe)

 • mózgowe porażenie dziecięce

 • upośledzenia umysłowe

 • miopatie

 • dystrofie Duchenne'a

 • odrdzeniowy zanik mięśniowy

 • zespół Downa oraz inne zespoły genetyczne

 • porażenia połowicze

 • zespoły wad wrodzonych

 • opóźniony rozwój psychomotoryczny oraz psychoruchowy

  Dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego mogą zostać przyjęte na rehabilitację i terapie do ORD na podstawie skierowania wydanego przez lekarzy następujących poradni specjalistycznych:

 • neonatologicznej

 • rehabilitacyjnej

 • ortopedycznej i traumatologii narządu ruchu

 • neurologicznej

 • reumatologicznej

 • chirurgii dziecięcej

   

  Zadania:

 • ustalenie wielospecjalistycznej diagnozy: psychologicznej, lekarskiej, logopedycznej oraz ocena sfery ruchowej dziecka (ocena rozwoju ruchowego i stanu narządu ruchu)

 • opracowanie szczegółowego, wielospecjalistycznego i kompleksowego programu postępowania w sferze fizycznej, psychicznej  i społecznej rozwoju dziecka;

 • śledzenie rozwoju dziecka poprzez uaktualnienie diagnozy oraz  dostosowanie programu postępowania do zmieniających się potrzeb rozwojowych i zdrowotnych dziecka;

 • prowadzenie indywidualnych i grupowych  form usprawniania, terapii i stymulacji rozwoju dziecka;

 • realizowanie psychologicznych programów wsparcia rodziny niepełnosprawnego dziecka;

 • udzielanie rodzicom szczegółowych wskazówek na temat metod i technik pielęgnacji, opieki, stymulacji rozwoju i usprawniania dziecka

 • terapie są prowadzone od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00

  Czas pobytu:

 • czas pobytu dziecka w ORD uzależniony jest od stanu zdrowia dziecka, a także od jego wieku.

  Rehabilitacja obejmuje działanie wielu specjalistów na rzecz każdego dziecka zgodnie z indywidualnym programem usprawniania.

  Czas trwania udzielanych świadczeń w danym  dniu trwa od 1- 3 godzin  - 1-3 razy w tygodniu.

  Kontrola lekarska odbywa sie w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta.

  Działem kieruje: Kierownik

  Personel: Terapia prowadzona jest przez specjalistyczny zespół terapeutyczny, który ustala indywidualny, wielodyscyplinarny program terapeutyczny dla każdego dziecka i jego rodziny.

  w skład zespołu wchodzą:

 • lekarze (specjaliści rehabilitacji medycznej)

 • fizjoterapeuci (w tym certyfikowani terapeuci metody NDT Bobath, PNF, taping)

 • psycholog, posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej

 • logopeda

 • terapeuta zajęciowy

  Zadania szczegółowe personelu

  Lekarze: ocena rozwoju dziecka przy przyjęciu do ORD, jak również diagnoza osób dorosłych ze schorzeniami układu narządu ruchu.

  Badanie lekarskie; w tym ogólna ocena stanu zdrowia, badanie neurologiczne, rozszerzone o ocenę rozwoju psychoruchowego wg metody Bobath  oraz Vojty, badanie narządu ruchu (lokomocja, postawa, samoobsługa, zniekształcenia i deformacje zaburzenia w obrębie motoryki małej i dużej; szczegółowa analiza i ocena  dokumentacji medycznej;

  postawienie diagnozy;

  zlecenie konsultacji specjalistycznych

  ustalenie wraz z innymi członkami indywidualnego, kompleksowego programu terapeutycznego , w tym doboru metod usprawniania;

  kontrola postępów procesu rehabilitacji

  prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi i wymogami NFZ;

  decydowanie o doborze ortopedycznego i środków pomocniczych;

  w razie konieczności kierowanie do oddziałów lecznictwa szpitalnego i sanatoryjnego;

  orzekanie o stanie zdrowia dziecka i dorosłego pacjenta.

  prowadzenie edukacji zdrowotnej, instruktażu dla rodziców i opiekunów;

 • Fizjoterapeuci: ocena sfery ruchowej dziecka (rozwoju ruchowego i stanu narządu ruchu);

  udział w ustalaniu wraz z innymi członkami zespołu indywidualnego kompleksowego  programu terapeutycznego;

  prowadzenie indywidualnych i grupowych form usprawniania, terapii i stmulacji dziecka  z wykorzystaniem metod neurorozwojowych  NDT Bobath,  PNF, kinezjotapingu, metod elektroterapii, magnetoterapii , laseroterapii, hydroterapii, ciepłolecznictwa;

  instruowanie rodziców lub opiekunów dziecka jak kontynuować rehabilitację i stymulację jego rozwoju w warunkach domowych, a także przekazywanie zasad pielęgnacji i opieki nad dzieckiem

  kontrola czynionych postępów;

  konsultacje i instruktaże dla pozostałych członków zespołu terapeutycznego;

  prowadzenie dokumentacji medycznej;

 • Psycholog: diagnoza psychologiczna mająca na celu ocenę poziomu rozwoju  umysłowego i emocjonalno-społecznego dziecka w oparciu o wywiad kliniczny, obserwację w zachowaniu dziecka oraz metody testowe i eksperymentalne, dostosowane do specyfiki zaburzeń i poziomu rozwoju dziecka

  pogłębiona diagnoza funkcjonalna mająca na celu szczegółową ocenę rozwoju  dziecka w oparciu o diagnostykę neuropsychologiczną, eksperymentalną oraz zastosowanie specyficznych metod testowych;

  ustalenie wraz z innymi członkami zespołu terapeutycznego kompleksowego programu terapeutycznego;

  indywidualne lub grupowe zajęcia terapeutyczne o charakterze psychopedagogicznym z zastosowaniem odpowiednich metod stymulacji rozwoju psychicznego;

  konsultacje i instruktaże  dla pozostałych członków zespołu terapeutycznego;

  wspieranie rodziny, przede wszystkim rozumiane jako oddziaływanie psychoterapeutyczne opierające się na pracy z emocjami rodziców;

  przygotowanie pisemnych opinii psychologicznych wraz ze wskazaniami dla potrzeb rodziców, lekarza prowadzącego, innych specjalistów oraz placówek pedagogicznych, w których dziecko przebywa;

  pomoc dzieciom zaniedbanym z rodzin patologicznych (interwencja w ramach obowiązujących przepisów prawnych i socjalnych dotyczących dziecka i jego rodziny);

 • Logopeda: diagnostyka logopedyczna w oparciu o wywiad logopedyczny, badanie testami oraz badanie odruchów oralnych-ocena testami mowy;

  ustalenie wskazań terapeutycznych, w tym ćwiczeń; ortofonicznych, rozumienia mowy biernej i czynnej, artykulacyjnych, reedukacji odbioru i nadawania mowy, usprawniających aparat artykulacyjny, kształtujących i stymulujących rozwój mowy i myślenia, oddechowych, fonacyjnych, logorytmicznych i słuchowych.

  ustalenie wraz z innymi członkami zespołu terapeutycznego indywidualnego kompleksowego programu terapeutycznego dla każdego dziecka;

  prowadzenie indywidualnych lub w parach ćwiczeń logopedycznych;

  korygowanie wad wymowy;

  kształtowanie słuchu fonematycznego;

  sprawdzenie efektów ćwiczeń;

  instruktaż dla rodziców (dotyczących  technik karmienia, ćwiczeń żucia, gryzienia i odgryzania, higieny  jamy ustnej, ćwiczeń dzwiękonaśladowczych, zabaw słuchowych, ćwiczeń oddechowo -głosowych, wykonywania masażu aparatu artkulacyjnego, ćwiczeń reedukacji i odbioru mowy i stymulowania rozwoju mowy);

  profilaktyka logopedyczna;

  prowadzenie konsultacji i instruktaży dla pozostałych członków zespołu terapeutycznego;

 • Terapeuta zajęciowy: realizacja elementów programu terapeutycznego dziecka zlecona i prowadzona pod nadzorem zespołu terapeutycznego

  współpraca z zespołem terapeutycznym;

  planować i prowadzić pracę indywidualną i grupową;

  motywować osoby niepełnosprawne do udziału w leczeniu i rehabilitacji;

  rozwiązywać trudne sytuacje społeczne;

  projektować, organizować i prowadzić pracownię terapii zajęciowej;

  wykorzystywać w pracy z podopiecznymi metody i formy terapii zajęciowej;

  organizować w ramach terapii imprezy towarzyskie, zajęcia sportowe, wycieczki,

  uczyć podopiecznych wykonywania prostych i złożonych czynności codziennych;

  wykorzystywać ekspresję człowieka do celów diagnostycznych i terapeutycznych;

  motywować podopiecznych do udziału w terapii indywidualnej i grupowej;

   tworzyć klimat i atmosferę do pracy twórczej w grupie podopiecznych;

  dobierać pracę według wieku, stanu zdrowia, potrzeb i zainteresowań pacjentów

   projektować i modyfikować środowisko materialne do rodzaju niepełnosprawności i potrzeb podopiecznego lub pacjenta;

  promować zdrowy styl życia;

  prowadzić dokumentację terapeutyczną;

  Kryteria oceny zakończenia rehabilitacji

  Skuteczność leczenia ocenia się na podstawie badania lekarskiego, opinii psychologicznej, logopedycznej i postępów w zakresie  rehabilitacji ruchowej.

  Jeżeli dziecko w dalszym ciągu  wymaga prowadzenia procesu terapeutycznego to następuje kontynuacja leczenia w ORD wg indywidualnego programu terapeutycznego dostosowanego do potrzeb takiego dziecka.

  Ad.3  Poradnia rehabilitacyjna

  Zadania poradni:

  leczenie zachowawcze z zakresu rehabilitacji leczniczej.

  udzielanie specjalistycznych porad lekarskich oraz wydawanie zaleceń z zakresu rehabilitacji leczniczej

  konsultowanie chorych kierowanych przez lekarzy POZ, oraz inne poradnie specjalistyczne

  wystawianie orzeczeń lekarskich, wniosków oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji medycznej

  prowadzenie leczenia i rehabilitacji zgodnie z postępem wiedzy medycznej

  kontrolowanie skuteczności stosowanego leczenia

  konsultowanie się z lekarzami innych specjalności w uzasadnionych przypadkach

  prowadzenie dokumentacji zgodnie z wymogami NFZ

  kwalifikacja pacjentów na badania wysokospecjalistyczne

  wydawanie zaświadczeń lekarskich, orzekanie o czasowej niezdolności do pracy oraz wniosków do ZUS

  kierowanie pacjentów na leczenie sanatoryjne

  W skład personelu poradni wchodzi:

  rejestracja

  2  lekarzy specjalistów rehabilitacji

   Ramowy rozkład pracy dnia w poradni:

  zgodnie z harmonogramem pracy ustalonym w wyniku zawartych z Narodowym Funduszem

  Zdrowia umów na świadczenie usług ambulatoryjnych i zatwierdzonym przez Dyrektora

  Hospicjum.

  Organizacja pracy:

  leczenie pacjentów odbywa się zgodnie z ustalonym harmonogramem pracy poradni

  zatwierdzonym przez Dyrektora Hospicjum

  pacjenci do poradni przyjmowani są na podstawie skierowań

  pacjent jest edukowany w zakresie współpracy w procesie leczenia,

  informacji dotyczących stanu zdrowia , postępowania rehabilitacyjnego,

  diagnostycznego i leczenia udziela lekarz prowadzący.

   

  § 8.

  1. Podstawowym zadaniem Hostelu hospicyjnego jest sprawowanie opieki nad osobami chorymi na różnego rodzaju choroby, powodujące często niezdolność do samodzielnej egzystencji, uniemożliwiające ich rodzinom sprawowanie opieki nad tymi osobami w ciągu dnia lub nocy.

  2. Strukturę organizacyjną Hostelu hospicyjnego określa Regulamin organizacyjny.

  3. Zadania szczegółowe występujące na poszczególnych stanowiskach pracy w Hostelu hospicyjnego określają indywidualne zakresy czynności pracowników.

  4. Hostel hospicyjny czynny jest całodobowa, siedem dni w tygodniu.

  5. Wysokość opłat za pobyt w Hostelu hospicyjnym  określona jest w załączniku nr 4 do regulaminu organizacyjnego.

PRZYJĘCIE DO HOSTELU HOSPICYJNEGO

O przyjęcie do Hostelu hospicyjnego ubiegać się można po spełnieniu następujących warunków:

a) posiadanie dokumentacji osobistej (dowód osobisty i inne) oraz niezbędnej dokumentacji medycznej,

b) wskazanie adresu z numerem telefonu lekarza pierwszego kontaktu,

c) wskazanie adresu z numerem telefonu zakładu, który będzie świadczył usługi pogrzebowe,
d) uregulowana sytuacja w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego,

e) przyjazd we wcześniej uzgodnionym terminie,

f) wniesienia opłaty zgodnej z cennikiem.

Decyzję o przyjęciu podejmuje Dyrektor Placówki lub Z-ca Dyrektora ds. Hospicjum Stacjonarnego.

POBYT W HOSTELU HOSPICYJNYM

Uczestnicy Hostelu hospicyjnego są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania następujących norm:

 1. Utrzymywanie abstynencji od leków, narkotyków, alkoholu oraz innych środków i substancji zmieniających stan świadomości, przyjmowanie jedynie leki podawane przez personel medyczny.

 2. Powstrzymywanie się od jakichkolwiek form przemocy fizycznej oraz psychicznej.

  Naruszenie tych zasad jest równoznaczne z rozwiązaniem porozumienia i wypisaniem z Hostelu hospicyjnego bez zwrotu wpłaconych środków finansowych.

  Uczestników programu obowiązują poza tym następujące normy:

 3. Pobyt w Hostelu hospicyjnym związany jest z przyjęciem współodpowiedzialności za funkcjonowanie wszystkich jego mieszkańców oraz ze współpracą w tym zakresie z zespołem terapeutycznym Placówki.

 4. Przebywający w Hostelu hospicyjnym zobowiązani są do przestrzegania czystości, estetyki, higienicznego trybu życia oraz utrzymywania porządku i czystości w pomieszczeniach indywidualnych i ogólnodostępnych.

 5. W Hostelu hospicyjnym obowiązuje zasada oszczędności (dotycząca np. światła, środków czystości i dbania o wyposażenie) oraz zasada poszanowania każdej własności – Placówki i prywatnej.

 6. Za straty i zniszczenia materialne odpowiada finansowo ich sprawca. W przypadkach niejednoznacznych decyzję o odpowiedzialności podejmuje Dyrektor Placówki lub Kierownik Oddziału.

 7. Uczestnik Hostelu hospicyjnego zobowiązuje się do posiadania własnych leków, środków pielęgnacyjnych oraz rzeczy osobistych. Kosz na brudną bieliznę musi być zamykany, opróżniany minimum 2x w tygodniu.

 8. Uczestnik Hostelu hospicyjnego zobowiązuje się do uiszczania na rzecz Domu Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II opłaty tytułem częściowego zwrotu kosztów poniesionych przez Placówkę za jego pobyt, pielęgnację, opiekę oraz wyżywienie. Opłata ta może być jednostronnie zmieniona przez Placówkę w przypadku wzrostu cen pobytu i wyżywienia uczestnika programu. Za usługi rehabilitacyjne obowiązuje dodatkowa opłata wg. cennika usług za rehabilitację i odbywa się w dni ustawowo pracujące, zgodnie z zawartym porozumieniem z fizjoterapeutą. Uiszczanie płatności za pobyt, rehabilitację  i wyżywienie odbywa się z góry do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Decyzję o indywidualnej zmianie terminu płatności podejmuje Dyrektor Placówki.

 9. Osoby nowo przyjęte zobowiązane są do wniesienia opłaty, o której mowa wyżej, z góry za pierwszy miesiąc pobytu.

 10. Czas pobytu w Hostelu hospicyjnym określony zostaje w chwili przyjęcia.

 11. Placówka nie bierze odpowiedzialności finansowej za ewentualne zaginięcie, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy pozostawionych przez osoby przebywające w Hostelu hospicyjnym a nie przekazanych rodzinie lub do depozytu Placówki.

 12. Pracownicy Placówki mają prawo wejścia do pokojów hostelowych niezależnie od pory dnia i nocy.

 13. Na wszystkie wyjścia, bądź przepustki związane z zamiarem pozostania  poza Hostelem hospicyjnym należy uzyskać zgodę pracowników Placówki. Zgodę taką należy także uzyskać na wszystkie wyjścia poza obręb Placówki.

 14. Gości obowiązują takie same normy, jak mieszkańców Hostelu hospicyjnego, przy czym moralną i finansową odpowiedzialność za ich pobyt ponosi osoba zapraszająca.

 15. Goście, którzy przybyli do Placówki po raz pierwszy, mogą wejść na piętro Hostelu hospicyjnego jedynie w towarzystwie osób zapraszających. Są oni zobowiązani do wpisania się do rejestru gości.

 16. Palenie papierosów możliwe jest wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

 17. Wobec osób naruszających te postanowienia regulaminu, które nie są obłożone rygorem usunięcia z Hostelu hospicyjnego, znajduje zastosowanie przepis Kodeksu Cywilnego.

 18. Ostateczne decyzje o konsekwencjach wobec osób naruszających zasady pobytu i w innych istotnych dla uczestników programu sprawach podejmuje Dyrektor Placówki.

Obowiązki Domu Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II w razie śmierci pacjenta przebywającego na Hostelu hospicyjnym

1.W razie śmierci pacjenta w Hostelu hospicyjnym, pielęgniarka dyżurna powiadamia natychmiast lekarza pierwszego kontaktu, który stwierdza zgon, oraz rodzinę i wskazany przy przyjęciu do Hostelu przez chorego lub jego rodzinę zakład pogrzebowy.

2. Wszystkie czynności przy zmarłym wykonywane są z zachowaniem powagi i poszanowania godności osobistej zmarłego i jego rodziny.

3. Wszystkie czynności prawne przynależne w stosunku do zwłok pacjentów zmarłych w Hostelu hospicyjnym i inne czynności wskazane przez upoważnione organy administracji państwowej wynikające z obowiązujących przepisów prawa, świadczy w zastępstwie Hostelu hospicyjnego zakład pogrzebowy, o którym mowa w ust. 1.

Zgon pacjentów z Hostelu hospicyjnego stwierdza lekarz rodzinny lub lekarz Pogotowia Ratunkowego.

§ 9.

Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

1. Dom Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II w realizacji swoich zadań może współpracować z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, organizacjami społecznymi, fundacjami, stowarzyszeniami naukowymi i innymi instytucjami.

2. Zasady współpracy oparte są na umowach według Kodeksu Cywilnego.

§ 10.

Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

1. Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentom lub osobom przez nich pisemnie upoważnionym do wglądu do dokumentacji medycznej za życia pacjenta lub / i po jego śmierci, zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 6.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

2. Za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej opłata nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

3. Za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej opłata nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 2;

4. Za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, opłata nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 2.

5. Wysokość opłat o których mowa w pkt. 2 - 4 określona jest w załączniku nr 5 do regulaminu organizacyjnego.

 

IV. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

§ 11.

1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Hospicjum Stacjonarnym i w Dziale Fizjoterapii odbywa się na podstawie skierowania lekarskiego.

2. W Hostelu hospicyjnym świadczenia zdrowotne udzielane są jak w domach pacjentów.

3. Niektóre świadczenia rehabilitacyjne, wykonywane przez Dział Fizjoterapii, mają miejsce w domu pacjenta. Udział ilościowy tych świadczeń w stosunku do wszystkich świadczeń rehabilitacyjnych określają warunki kontraktu z NFZ.

§ 12.

Każdy dział Domu Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II, wymieniony w §4 ust. 8 pkt 1, 2, 3, prowadzi dokumentację medyczną zgodną z wymaganiami NFZ, przepisami wyższego rzędu i przepisami wewnętrznymi. 

 

V. Warunki współdziałania komórek organizacyjnych Domu Ulgi w Cierpieniu im. Jana Paw

Kontakt

Rejestracja Rehabilitacji

Poniedziałek - Piątek 7.00 - 18.00
tel. 41 24 24 008

Hospicjum stacjonarne

Poniedziałek - Piątek 8.00 - 16.00
tel. 41 307 05 01

Chcesz pomóc?

Wesprzyj Dom Ulgi w Cierpieniu
im. Jana Pawła II

Numer konta organu prowadzącego hospicjum:

74 1240 1385 1111 0010 0717 3007

Parafialny dddział Akcji Katolickiej
przy parafii św. Michała
ul. Okólna 19, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
(Ofiara na Hospicjum)

Dziękujemy wszystkim darczyńcom
za okazaną pomoc!

© 2015 Dom Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
115 0.22243499755859