Rejestracja Rehabilitacji

poniedziałek - piątek
7.00 - 18.00
kom. 791 35 39 62

Wypożyczalnia Sprzętu

poniedziałek - piątek

8.00 -10.00 i 14.00-16.00

kom. 791 35 39 65


Hospicjum Stacjonarne

poniedziałek - piątek
8.00 - 16.00
kom. 791 35 39 67

Dzienny Dom Opieki Medycznej

DDOM

kom. 791 35 39 09


Kontakt

Ofiary na Dom Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim składamy na:
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej
przy parafii św. Michała

ul. Focha 5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
BANK PEKAO S.A. 74 1240 1385 1111 0010 0717 3007
(Ofiara na Hospicjum)

tel. 791 35 39 76
e-mail: aniol.pawel@hospicjum.ostrowiec.pl

EWANGELIA I ROZWAŻANIE
modlitwawdrodze.pl

STATUT Fundacji Anielskie Skrzydła

Statut

STATUT

Fundacji Anielskie Skrzydła

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Fundacja o nazwie Fundacja Anielskie Skrzydła zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Pawła Roberta Anioła, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym Repertorium A nr 17714/2018 sporządzonym przez notariusza Adama Krasowskiego w dniu 27 września 2018 roku.

 

§ 2

Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach, ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz postanowień niniejszego statutu.

 

§ 3

1.  Siedzibą Fundacji jest miasto Ostrowiec Świętokrzyski.

2.  Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

3.  Teren działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie

     niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza

     granicami Rzeczpospolitej Polskiej

4.  Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy Fundacji

      w wybranych językach obcych.

 

§ 4

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.

 2. Fundacja może podejmować działalność gospodarczą, z tym, że zyski z działalności gospodarczej przeznaczane są wyłącznie na realizację celów statutowych Fundacji.

 3. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może ustanawiać stałe i czasowe placówki terenowe, oddziały i inne jednostki organizacyjne – zakłady, filie, biura, oddziały w kraju oraz przedstawicielstwa za granicą.

 4. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. rodziny, pracy i polityki społecznej.

 

§ 5

Fundacja używa pieczęci wskazujących jej nazwę oraz dane identyfikacyjne oraz może ustanawiać certyfikaty, medale honorowe, tytuły i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

 

§ 6

Celem Fundacji jest:

 1. prowadzenie działalności ewangelizacyjnej i rekolekcyjnej;

 2. pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

 3. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

 4. działalność charytatywna;

 5. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

 6. prowadzenie działalności terapeutycznej;

 7. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

 8. propagowanie i popieranie różnorodnych form aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej osób starszych adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań; działalność na rzecz poprawy jakości życia seniorów;

 9. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

 10. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;

 11. promocja i organizacja wolontariatu;

 12. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

 13. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

 14. działalność na rzecz organizacji pozarządowych.

   

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:

 1. opracowywanie, wdrażanie i realizowanie programów terapeutycznych, edukacyjnych, profilaktycznych i wychowawczych;

 2. inspirowanie, wyzwalanie i wspomaganie inicjatyw społecznych;

 3. organizację czasu wolnego w szczególności podczas wakacji i ferii zimowych (kolonie, obozy, wycieczki, zimowiska, rajdy, ogniska, biwaki, wyjazdy, itp.);

 4. organizowanie i prowadzenie akcji, imprez o charakterze kulturalnym, społecznym i charytatywnym w szczególności konkursów, pokazów, koncertów, wystaw, aukcji, loterii, zbiórek publicznych;

 5. tworzenie i prowadzenie placówek profilaktycznych, terapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych, edukacyjnych, oświatowych i niepublicznych placówek służby zdrowia,
  w szczególności świetlic, klubów, poradni, punktów konsultacyjnych, ośrodków;

 6. tworzenie i prowadzenie hospicjów, Klubów Integracji Społecznej, Centrów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych domów samopomocy, Schronisk młodzieżowych;

 7. prowadzenie Klubów Seniora, Domu Pomocy Społecznej;

 8. organizowanie, prowadzenie i wspieranie takich form pomocy dzieciom i rodzinie jak: domy samotnej matki, oddziały preadopcyjne, interwencyjne placówki opiekuńcze;

 9. wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych oraz nawiązywanie współpracy z instytucjami, szkołami i organizacjami społecznymi;

 10. prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej i kolportażowej;

 11. integrację osób niepełnosprawnych (tworzenie świetlic integracyjnych, działania na rzecz ich zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, wyjazdy, obozy, kolonie, koncerty, rajdy, ogniska, biwaki, itp.);

 12. promocję zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej;

 13. inspirowanie inicjatyw indywidualnych oraz społecznych w zakresie ewangelizacji, pomocy charytatywnej oraz ochrony życia i zdrowia;

 14. organizowanie pielgrzymek, szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji, wyjazdów o charakterze ewangelizacyjnym, misyjnym i religijnym;

 15. współpracę z organami władzy rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, a także placówkami i osobami fizycznymi dla realizacji celów Fundacji;

 16. pomoc podopiecznym Fundacji wykonywaną w ich domach;

 17. prowadzenie mieszkań chronionych;

 18. organizowanie pomocy materialnej, dotacji, przekazywanie darowizn dla seniorów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej;

 19. inne działania służące realizacji celów statutowych.

 

 

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

 

§ 8

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2.000 zł (dwa tysiące złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

 2. Na działalność gospodarczą z funduszu założycielskiego zostanie przeznaczona kwota 1.000 zł (jeden tysiąc złotych).

 

§ 9

 1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:

  1. darowizn, spadków, zapisów,

  2. dotacji i subwencji oraz grantów,

  3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

  4. dochodów z majątku Fundacji,

  5. odsetek bankowych,

  6. dochodów z działalności gospodarczej.

 2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową, w szczególności na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej.

 

§ 10

 1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 3. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli przekazującego.

 

 

Rozdział IV

Władze Fundacji

 

§ 11

 1. Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji.

 2. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie z tytułu udziału w pracach tych organów ustalone uchwałą Zarządu.

 

§ 12

 1. Zarząd składa się z 1 do 3 osób powoływanych na 5 – letnią kadencję.

 2. Skład Zarządu na pierwszą kadencję wybiera Fundator. Wyboru składu Zarządu na następne kadencje, jego rozszerzenia lub uzupełnienia dokonuje dotychczasowy Zarząd.

 3. Funkcję członka Zarządu można pełnić więcej niż jedną kadencję.

 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

  1. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu,

  2. odwołania przez Fundatora lub Zarząd,

  3. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

  4. śmierci członka Zarządu.

 

§ 13

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

 2. Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

 2. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

 3. uchwalanie regulaminów,

 4. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji, w tym wynagrodzenia członków Zarządu,

 5. przyjmowanie darowizn, zapisów, subwencji i dotacji,

 6. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

 7. uchwalanie zmian statutu,

 8. decydowanie o połączeniu z inną fundacją lub likwidacji Fundacji,

 9. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów.

 

§ 14

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 2. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną,
  wiadomością SMS lub w inny skuteczny sposób na co najmniej 5 dni przed planowanym terminem posiedzenia.

 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

 5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

 

§ 15

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, również w sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych składa każdy członek Zarządu samodzielnie (jednoosobowo).

 

 

 

 

Rozdział V

Działalność nieodpłatna i odpłatna pożytku publicznego

 

 

§ 16

 1. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego
  w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 2. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.

 3. Przedmiot działalności nieodpłatnej i odpłatnej określa Zarząd w drodze uchwały.

 4. Dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań należących do celów statutowych organizacji.

 5. Działalność gospodarcza stanowi wyłącznie działalność dodatkową w stosunku do działalności statutowej.

 

 

Rozdział VI

Działalność gospodarcza

 

§ 17

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych
  w odrębnych przepisach i rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

 2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

  47.19.Z   Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

  47.91.Z   Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

  56.10.A   Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

  56.10.B   Ruchome placówki gastronomiczne

  56.21.Z   Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych

  56.29.Z   Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

  56.30.Z   Przygotowywanie i podawanie napojów

  58.11.Z   Wydawanie książek

  58.14.Z   Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

  58.19.Z   Pozostała działalność wydawnicza

  77.21.Z   Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

  77.29.Z   Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

  82.11.Z   Działalność związana z administracyjną obsługą biura

  82.30.Z   Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

  82.99.Z   Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,

         gdzie indziej niesklasyfikowana

  86.90.A   Działalność fizjoterapeutyczna

  86.90.E   Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

  87.10.Z   Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską

  87.20.Z   Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi

  87.30.Z   Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób

    niepełnosprawnych

  87.90.Z   Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

  88.10.Z   Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób

    niepełnosprawnych

  88.99.Z   Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

  94.91.Z   Działalność organizacji religijnych

  96.04.Z   Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

  96.09.Z   Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

 3. Dochód osiągany przez Fundację z prowadzonej działalności gospodarczej w całości jest przeznaczany na realizację jej celów statutowych.

 4. Dochód z działalności gospodarczej, pomniejszony o należny podatek dochodowy, stanowi zysk na realizację celów statutowych Fundacji, w szczególności na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej.

 5. Zysk z prowadzonej działalności gospodarczej Fundacja przeznacza na wzmocnienie potencjału Fundacji jako kapitał niepodzielny oraz na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej.

 6. Zysk nie może zostać podzielony pomiędzy Fundatorów, członków organów Fundacji, bądź jej pracowników.

 

§ 18

 1. Działalność gospodarcza jest prowadzona przez wyodrębnione jednostki organizacyjne bądź bezpośrednio przez samą Fundację.

 2. Działalnością gospodarczą prowadzoną w wyodrębnionych jednostkach organizacyjnych kieruje Zarząd lub kierownik (dyrektor) jednostki wyznaczony przez Zarząd.

 3. Pozostałych pracowników wyodrębnionej jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność gospodarczą zatrudnia Zarząd lub kierownik zgodnie z udzielonymi mu przez Zarząd pełnomocnictwami, jeżeli został wyznaczony.

 4. Zatrudniając pracowników jednostki Zarząd lub kierownik w pierwszej kolejności bierze pod uwagę osoby wymagające aktywizacji społecznej, zawodowej, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, osoby z niepełnosprawnościami.

 5. Pracownicy jednostki mają prawo do uczestnictwa w zarządzaniu jednostką na zasadach partycypacji pracowników.

§ 19

 1. Jeżeli Fundacja zatrudnia co najmniej 3 pracowników lub innych osób na podstawie umów cywilnoprawnych, osoby te wybierają z pośród swojego grona Przedstawiciela.

 2. Przedstawiciel wybierany jest zwykłą większością głosów w wyborach demokratycznych. Szczegółowe zasady wyboru Przedstawiciela oraz jego kompetencje określa regulamin ustalony przez Zarząd po uzgodnieniu z osobami o których mowa w ust. 1.

 3. Kadencja Przedstawiciela trwa 2 lata od dnia jego wyboru.

 

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

 

§ 20

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

 

§ 21

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

 2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 3. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają
  w drodze jednomyślnej uchwały.

 

§ 22

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

 3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd.

 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.

 

 

 

 

 

…………………………………………………

Podpis Fundatora

 

GALERIE

więcej zdjęć

© 2015 Dom Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
115 0.1724100112915