Rejestracja Rehabilitacji

poniedziałek - piątek
7.00 - 18.00
kom. 791 35 39 62

Wypożyczalnia Sprzętu

poniedziałek - piątek

8.00 -10.00 i 14.00-16.00

kom. 791 35 39 65


Hospicjum Stacjonarne

poniedziałek - piątek
8.00 - 16.00
kom. 791 35 39 67

Dzienny Dom Opieki Medycznej

DDOM

kom. 791 35 39 09


Kontakt

Ofiary na Dom Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim składamy na:
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej
przy parafii św. Michała

ul. Focha 5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
BANK PEKAO S.A. 74 1240 1385 1111 0010 0717 3007
(Ofiara na Hospicjum)

tel. 791 35 39 76
e-mail: aniol.pawel@hospicjum.ostrowiec.pl

EWANGELIA I ROZWAŻANIE
modlitwawdrodze.pl

Regulamin DDOM

Zasady działania Dziennego Domu Opieki Medycznej

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ

w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

 

 

 

 

 

§1  PRZEPISY OGÓLNE

Regulamin organizacyjny Dziennego Domu Opieki Medycznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, zwany dalej "Regulaminem" określa szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Dziennego Domu Opieki Medycznej (zwanego dalej DDOM) powołanego przez Stowarzyszenie na rzecz wspierania Hospicjum im. Jana Pawła II              w Ostrowcu Świętokrzyskim, a także zasady i warunki korzystania z DDOM.

Definicje używane w ramach niniejszego Regulaminu każdorazowo oznaczają:

1. Deinstytucjonalizacja opieki zdrowotnej - są to wszelkie działania podejmowane na rzecz tworzenia różnych form świadczeń zdrowotnych w środowisku lokalnym mających na celu zapewnienie właściwej opieki oraz wydłużenia okresu sprawności psychofizycznej i możliwości pełnienia ról społecznych, zawodowych osobom z chorobami przewlekłymi, osobom niepełnosprawnym, osobom w podeszłym wieku, dzieciom i młodzieży.

2. Dzienny dom opieki medycznej (DDOM) - jest jedną z form deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi. DDOM jest wyodrębnioną strukturalnie częścią podmiotu leczniczego (podmiotu leczniczego realizującego świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w tym np. poradni geriatrycznej lub opieki długoterminowej). W dziennym domu opieki medycznej zapewnia się opiekę medyczną w warunkach zbliżonych do domowych.

3. Indywidualny Plan Wsparcia/Indywidualny Plan Terapii – plan pracy terapeutycznej z uczestnikiem, tworzony na podstawie sporządzonej diagnozy potrzeb oraz diagnozy możliwości psychofizycznych uczestnika i wspólnie z nim realizowany.

4. Całościowa Ocena Geriatryczna (COG) – wielowymiarowy, interdyscyplinarny i zintegrowany proces diagnostyczny służący do określenia problemów zdrowotnych i funkcjonalnych (medycznych, fizycznych, psychicznych, socjalnych i społecznych) starszego pacjenta celem oszacowania obszarów deficytów funkcyjnych i ustalenia priorytetów leczniczo-rehabilitacyjnych.

5. Osoba korzystająca ze wsparcia – osoba bezpośrednio korzystająca ze świadczeń zdrowotnych oraz innych usług (wyżywienie, transport) w ramach dziennego domu opieki medycznej.

6. Pacjent DDOM – osoba korzystająca ze świadczeń udzielanych przez DDOM.

7. Koszt pobytu – wszystkie koszty związane z objęciem opieką osób zakwalifikowanych do pobytu w dziennym domu opieki medycznej.

8. Pobyt w dziennym domu opieki medycznej – korzystanie ze świadczeń zdrowotnych oraz innych usług (wyżywienie, transport) świadczonych w dziennym domu opieki medycznej.

9. Usługa zdrowotna – każde świadczenie opieki zdrowotnej, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

10. Rodzina – osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące lub wskazane przez osobę zakwalifikowaną do dziennego domu opieki medycznej.

11. Wielodyscyplinarny Zespół Terapeutyczny (WZT) – zespół powoływany do kompleksowej opieki nad osobami zakwalifikowanymi do dziennego domu opieki medycznej.

12. Standard DDOM – dokument pn. „Dzienny dom opieki medycznej – organizacja i zadania” przyjęty Uchwałą Nr 49/2017/XIV Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia z dnia 19 września 2017 roku.

13. Projekt – Projekt pt. „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: współfinansowanego ze Środków Funduszu Społecznego, Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych; Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych, na podstawie umowy o dofinansowanie RPSW.09.02.03-26-0008/20-00 z dnia 28 lipca 2020 r.    W ramach ww. Projektu został utworzony i funkcjonuje Dzienny Dom Opieki Medycznej (DDOM) w Ostrowcu Świętokrzyskim.

14. Beneficjent – Stowarzyszenie na rzecz wspierania Hospicjum im. Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim,      27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Focha 5.

15. Partner – Akcja Katolicka Diecezji Sandomierskiej – Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy par. św. Michała,     27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Okólna 19;

16. Uczestnik/Uczestniczka Projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pt. „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Ostrowcu Świętokrzyskim”, która podpisała Deklarację uczestnictwa w Projekcie i korzysta bezpośrednio ze świadczeń zdrowotnych oraz innych usług (tj. wyżywienie, transport) w ramach DDOM (pacjent DDOM).

17. Opiekun Uczestnika/Uczestniczki Projektu – osoba pełniąca funkcje opiekuńcze wobec Uczestnika/Uczestniczki Projektu.

18. Osoba niesamodzielna – osoba, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność potrzebuje opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Do oceny stopnia samodzielności fizycznej stosowana jest skala Barthel, która pozwala na ocenę chorego pod względem jego zapotrzebowania na opiekę innych osób. Bierze się w niej pod uwagę m.in. czynności życia codziennego takie jak: spożywanie posiłków, poruszanie się, wchodzenie i schodzenie po schodach, siadanie, ubieranie i rozbieranie się, utrzymanie higieny osobistej, korzystanie z toalety oraz kontrolowanie czynności fizjologicznych. Za osobę niesamodzielną uznaje się również dzieci, nad którymi opiekę sprawuje uczestnik projektu.

________________________________________

§ 2 ZAKRES DZIAŁANIA

1. DDOM ma siedzibę w placówce Dom Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II - przy ul.  Focha 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim na II piętrze budynku,

2. Podstawową funkcją DDOM jest zapewnienie dziennej opieki medycznej w zakresie świadczeń geriatrycznych, pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuację leczenia w ramach DDOM dla osób niesamodzielnych, w szczególności powyżej 65 roku życia.

3. W DDOM zapewnia się opiekę medyczną w warunkach zbliżonych do domowych.

4. DDOM działa na podstawie:

• Standardu DDOM,

• Niniejszego Regulaminu.

5. Adres strony internetowej Projektu, w związku z którego realizacją został utworzony:

________________________________________

§ 3 ZASADY FUNKCJONOWANIA DDOM

1. DDOM będzie funkcjonował od września  2020 do czerwca 2022 r.

2. DDOM będzie funkcjonował przez cały rok, we wszystkie dni robocze, od poniedziałku do piątku, 8 h dziennie

 w przedziale czasowym od godziny 7.00-15.00.

3. DDOM dysponuje 15 zdeinstytucjonalizowanymi miejscami opieki medycznej.

4. Opieka zdrowotna świadczona jest przez Wielodyscyplinarny Zespół Terapeutyczny (WZT), o którym mowa w § 5.

5. Usługi świadczone przez DDOM są dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta z uwzględnieniem adekwatnej do potrzeb opieki lekarskiej, pielęgniarskiej, rehabilitacyjnej, itp.

6. DDOM podlega bezpośrednio Dyrektorowi Domu Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim, który odpowiada za podejmowanie kluczowych decyzji oraz podpisywanie umów w ramach Projektu zgodnie                z podpisaną umową o partnerstwie i będąc również Koordynatorem Projektu odpowiedzialnym za prawidłową realizację Projektu lub delegując osobę na Koordynatora Projektu. Personel DDOM, w szczególności Kierownik zespołu terapeutycznego (KZT) podlegają Koordynatorowi Projektu. KZT decyduje o codziennym funkcjonowaniu DDOM i podlega mu kadra merytoryczna Projektu.

________________________________________

§ 4 OSOBY KORZYSTAJACE ZE WSPARCIA W DDOM

1. Wsparcie skierowane jest do osób niesamodzielnych, w szczególności osób powyżej 65 roku życia, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego    w trybie stacjonarnym. Świadczenia w dziennym domu opieki medycznej udzielane są pacjentom wymagającym, ze względu na stan zdrowia, świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia,        a niewymagającym hospitalizacji w oddziale szpitalnym, którzy

w ocenie skalą poziomu samodzielności (skala Barthel) otrzymali 40-65 punktów.

2. Podstawowe cele kwalifikowania pacjentów do domu opieki medycznej to: poprawa stanu zdrowia i samodzielności życiowej, zapobieganie wczesnym powikłaniom poszpitalnym, przygotowanie pacjenta i rodziny do życia                       z niepełnosprawnością i samoopieki - możliwe do uzyskania poprzez rehabilitację lub modyfikację leczenia farmakologicznego - co będzie oceniane w momencie kwalifikacji do objęcia opieką.

3. W ramach Projektu DDOM obejmie wsparciem 110 osób ( 70 kobiet i 40 mężczyzn), w tym minimum 55 osób            w wieku powyżej 65 roku życia. W DDOM będzie mogło przebywać równocześnie maksymalnie 15 pacjentów.

4. Osoby te powinny spełniać poniższe kryteria przyjęcia :

• osoby niesamodzielne, które w ocenie skalą samodzielności Barthel otrzymały od 40 do 65 punktów,

• osoby zamieszkałe na terenie powiatu ostrowieckiego,

• osoby, które posiadają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w przepisach ustawy z 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1373, z późn. zm.),

• osoby bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej lub osoby, u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub którym           w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego.

5. Ze względu na charakter opieki świadczonej w DDOM ze wsparcia wyłączone będą osoby korzystające                  ze świadczeń zdrowotnych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej, w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz                w warunkach stacjonarnych, a także osoby w przypadku których podstawowym wskazaniem do objęcia ich opieką jest zaawansowana choroba psychiczna lub uzależnienie (korzystające ze świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień).

________________________________________

§ 5 PERSONEL DDOM

1. Opieka dla pacjentów DDOM realizowana będzie przez Wielodyscyplinarny Zespół Terapeutyczny w składzie:

a) lekarz ubezpieczenia zdrowotnego – zakres obowiązków obejmuje

w szczególności:

• określenie występowania niewydolności serca (skala niewydolności krążenia wg NYHA),

• przeprowadzenie kontroli stanu zdrowia pacjentów,

• nadzór nad przebiegiem leczenia,

• kontrola efektywności procesu leczenia,

• udzielanie świadczeń w zależności od potrzeb pacjenta,

• opracowanie wraz z zespołem terapeutycznym programu leczenia.

b) lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej - zakres obowiązków obejmuje w szczególności:

• zapewnienie konsultacji po przyjęciu i przed wypisaniem pacjenta oraz w razie potrzeby,

• badanie pacjentów pod kątem sprawności fizycznej, w tym ruchowej,

• weryfikacja postawionego rozpoznania chorobowego i ewentualne jego uzupełnienie,

• opracowanie Indywidualnych Planów Terapii w zakresie rehabilitacji,

• kontrola efektywności procesu fizjoterapii,

• opracowanie wraz z zespołem terapeutycznym programu leczenia.

c) pielęgniarka pełniąca funkcję kierownika zespołu terapeutycznego sprawującego opiekę nad pacjentem - zakres obowiązków obejmuje w szczególności:

• określenie zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską zgodnie z procesem pielęgnowania,

• koordynacja prac zespołu terapeutycznego sprawującego opiekę nad pacjentem,

• zarządzanie personelem merytorycznym,

• planowanie kompleksowej opieki pielęgniarskiej,

• opracowanie wraz z zespołem terapeutycznym programu leczenia,                               

• współpracowanie z pozostałymi członkami zespołu,

• udzielanie świadczeń w zależności od potrzeb pacjenta,

• decydowanie o codziennym funkcjonowaniu DDOM.

d) pielęgniarka - zakres obowiązków obejmuje w szczególności:

• przeprowadzenie oceny czynnościowej (wg skali Lawtona),

• wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych,

• przygotowywanie i aktywizowanie pacjentów do samoopieki i samopielęgnacji,

• wykonywanie podstawowych pomiarów życiowych.

e) fizjoterapeuta/rehabilitant - zakres obowiązków obejmuje w szczególności:

• ocena równowagi, chodu oraz ryzyka upadków (wg skali Tinetti),

• rehabilitacja fiz. i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu pacjentów,

• wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych,

• udzielanie instruktażu opiekunom faktycznym z zakresu ćwiczeń usprawniających pacjentów,

• udzielanie świadczeń w zależności od potrzeb pacjenta.

f) opiekun medyczny - zakres obowiązków obejmuje w szczególności:

• pomoc pacjentom w utrzymaniu higieny,

• zmiana bielizny osobistej i pościelowej w łóżku,

• toaleta przeciwodleżynowa,

• pomoc w przygotowaniu pacjenta do badań diagnostycznych wykonywanych przez pielęgniarkę,

• asystowanie pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich.

g) terapeuta zajęciowy - zakres obowiązków obejmuje w szczególności:

• przeprowadzenie oceny czynnościowej (wg skali Lawtona),

• planowanie i prowadzenie pracy indywidualnej i grupowej,

• motywacja do udziału w leczeniu i rehabilitacji,

• organizowanie w ramach terapii zajęć tematycznych, itp.,

• wsparcie udzielane średnio w 2 grupach * 2 h/dzień,

• udzielanie świadczeń w zależności od potrzeb pacjenta.

h) psycholog lub psychoterapeuta - zakres obowiązków obejmuje w szczególności:

• ocena stanu umysłowego pacjentów (wg skali depresji Hamiltona, HAM-D;

w przypadku pacjentów 65+ wg skali Folsteina MMSE),

• ocena stanu emocjonalnego u pacjentów 65+ (wg skali GDS),

• udzielanie świadczeń w zależności od potrzeb pacjenta i/lub opiekuna faktycznego (nie mniej niż 10h tyg.) / zajęcia grupowe.

2. Wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny przeprowadza cotygodniowe narady

w celu omówienia postępów w procesie usprawniania i pielęgnacji oraz ustalenia dalszego planu terapii.

a) Termin spotkania wyznacza każdorazowo Kierownik zespołu.

b) W cotygodniowych naradach wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego musi uczestniczyć co najmniej 50% składu zespołu.

c) W uzasadnionych przypadkach Zespół może nawiązać współpracę z ośrodkiem pomocy społecznej właściwym      ze względu na miejsce zamieszkania pacjenta w zakresie wsparcia socjalno-bytowego pacjenta i jego opiekunów.

3. Zadania realizowane przez Wielodyscyplinarny Zespół Terapeutyczny (WZT) obejmują m.in.:

• ustalenie czasu trwania pobytu w DDOM dla każdego pacjenta,

• dokonanie oceny sprawności funkcjonalnej w zakresie podstawowych i złożonych czynności życiowych, ocenę odżywienia, sprawności procesów poznawczych, stanu emocjonalnego, w zależności od potrzeb - również innych obszarów (najpóźniej w trzecim dniu przyjęcia pacjenta),

• dodatkowo w przypadku osób powyżej 65 r.ż. wykonanie całościowej oceny geriatrycznej (COG), poprzedzonej wykonaniem oceny według skali VES-13,

• przygotowanie na podstawie przeprowadzonej całościowej oceny indywidualnego planu terapii, określającego m.in. liczbę i rodzaj planowanych świadczeń oraz czas trwania terapii,

• dokonywanie oceny rezultatów podjętych działań, w razie potrzeby modyfikowanie przyjętego planu działania, decydowanie o dalszym sprawowaniu opieki lub o wypisaniu uczestnika z programu (na koniec każdego miesiąca),

• dokonywanie ponownej oceny stanu zdrowia przed wypisaniem pacjenta,

a w uzasadnionych przypadkach nawiązywanie współpracy z pracownikiem socjalnym,

• po wypisaniu pacjenta prowadzenie działań stymulujących pacjenta do samodzielnej pracy oraz monitorujących stan pacjentów po opuszczeniu dziennego domu opieki medycznej.

4. Wielodyscyplinarny Zespół Terapeutyczny prowadzi dokumentację realizowanych działań. Osobą odpowiedzialną za dokumentację medyczną jest Kierownik Zespołu Terapeutycznego.

________________________________________

§ 6 CZAS TRWANIA POBYTU PACJENTA W DDOM

1. Czas trwania pobytu w dziennym domu opieki medycznej będzie ustalany indywidualnie przez WZT i nie może być krótszy niż 30 dni roboczych i dłuższy niż 120 dni roboczych. Pobyt może zostać skrócony z założonych 30 dni           w przypadku dobrowolnej rezygnacji pacjenta oraz w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia, wymagającego realizacji świadczeń zdrowotnych w warunkach stacjonarnych (leczenie szpitalne, stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne).

2. W miarę możliwości w pierwszym miesiącu pacjenci będą przebywali w domu opieki medycznej przez 5 dni             w tygodniu przez ok. 8 godzin dziennie, następnie w zależności od poprawy stanu zdrowia, liczba i częstotliwość udzielanych świadczeń może być stopniowo zmniejszana w zależności od potrzeb indywidualnych każdego pacjenta, jednak nie może odbywać się w czasie krótszym niż 4 godziny dziennie.

3. Godziny i dni pobytu pacjenta mogą zostać uelastycznione w zależności od potrzeb zdrowotnych pacjenta.

________________________________________

§ 7 ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ

1. Dzienny dom opieki medycznej zapewnia opiekę medyczną połączoną z kontynuacją terapii

i procesem usprawniania w zakresie funkcjonalnym oraz procesów poznawczych.

2. Kierowanie do dziennego domu opieki medycznej odbywa się na podstawie skierowania oraz karty oceny stanu klinicznego, sporządzanej z zastosowaniem skali poziomu samodzielności (skala Barthel), stanowiących załącznik do Formularza Rekrutacyjnego. Skierowanie do dziennego domu opieki medycznej wydaje:

• lekarz ubezpieczenia zdrowotnego;

• w przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym – lekarz ubezpieczenia zdrowotnego udzielający świadczeń w szpitalu.

3. Do podstawowych kategorii świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach DDOM należą:

• opieka pielęgniarska, w tym edukacja pacjenta dotycząca samoopieki i samopielęgnacji;

• doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych;

• usprawnianie ruchowe;

• stymulacja procesów poznawczych;

• terapia zajęciowa;

• wsparcie psychologiczne;

• przygotowanie rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki (działania edukacyjne).

4. Dodatkowo w zakresie koniecznym do wykonania świadczeń oraz w razie pilnej potrzeby

i w zależności od wskazania medycznego zapewnia się pacjentowi niezbędne badania diagnostyczne oraz specjalistyczne konsultacje lekarskie. W każdym przypadku wymagane jest przygotowanie przez WZT uzasadnienia zlecenia realizacji wymienionych świadczeń.

5. Poza świadczeniami opieki zdrowotnej pacjentom przebywającym w dziennym domu opieki medycznej zapewnione zostanie odpowiednie do stanu zdrowia wyżywienie, prowadzone będą zajęcia dodatkowe, pozwalające na zagospodarowanie czasu wolnego pomiędzy udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi oraz w razie potrzeby bezpłatny transport z miejsca zamieszkania do DDOM i powrót do miejsca zamieszkania. Wymagana będzie zgoda lub zobowiązanie rodziny do współpracy w przygotowaniu pacjenta do transportu.

6. Świadczenia zdrowotne udzielane w trakcie pobytu pacjenta w DDOM:

a) najpóźniej w trzecim dniu po przyjęciu pacjenta

Wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny dokonuje oceny sprawności funkcjonalnej w zakresie podstawowych              i złożonych czynności życiowych, ocenę odżywienia, sprawności procesów poznawczych, stanu emocjonalnego,           w zależności od potrzeb - również innych obszarów np. stopnia niewydolności zwieraczy pęcherza i odbytu, określenie występowania niewydolności krążenia lub ryzyko upadków. Zastosowanie określonych i wskazanych poniżej narzędzi do oceny stanu zdrowia pacjenta jest zindywidualizowane i dostosowane do stanu zdrowia każdego pacjenta. Dodatkowo w przypadku osób powyżej 65 r.ż. wykonywana jest całościowa ocena geriatryczna (COG), składająca się z oceny stanu czynnościowego i fizycznego, a także funkcji umysłowych oraz oceny socjalno-środowiskowej, poprzedzona wykonaniem oceny według skali VES-13.

Celem dokonania oceny sprawności funkcjonalnej przeprowadza się:

w przypadku pacjentów poniżej 65 r. ż:

• ocenę czynnościową – możliwość wykonywania złożonych czynności życia codziennego (Instrumental Activities Daily Living, IADL - skala Lawtona); badanie jest wykonywane przez pielęgniarkę lub terapeutę zajęciowego po przyjęciu i przed wypisaniem.

• ocenę fizyczną:

- stan odżywienia (Mini Nutritional Assessment, MNA); badanie jest wykonywane przez lekarza po przyjęciu i przed wypisaniem;

- równowaga, chód oraz ryzyko upadków (skala Tinetti); badania są wykonywane przez fizjoterapeutę po przyjęciu       i przed wypisaniem;

- określenie występowania niewydolności serca (Skala niewydolności krążenia wg New York Heart Association, NYHA); badanie jest wykonywane przez lekarza po przyjęciu i przed wypisaniem;

- określenie zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską zgodnie z procesem pielęgnowania; ocena jest wykonywana przez pielęgniarkę po przyjęciu i przed wypisaniem;

• ocenę stanu umysłowego

- określenie stanu emocjonalnego (skala depresji Hamiltona, HAM-D); badanie jest wykonywane przez psychologa lub psychoterapeutę po przyjęciu i przed wypisaniem.

w przypadku pacjentów powyżej 65 r. ż.:

• ocenę czynnościową – możliwości wykonywania złożonych czynności życia codziennego (Instrumental Activities Daily Living, IADL - skala Lawtona); badanie jest wykonywane przez pielęgniarkę lub terapeutę zajęciowego po przyjęciu i przed wypisaniem;

• ocenę fizyczną:

- stan odżywienia (Mini Nutritional Assessment, MNA); badanie jest wykonywane przez lekarza po przyjęciu i przed wypisaniem;

- równowaga, chód oraz ryzyko upadków (skala Tinetti); badania są wykonywane przez fizjoterapeutę po przyjęciu       i przed wypisaniem;

- określenie występowania niewydolności serca (skala niewydolności krążenia wg New York Heart Association, NYHA); badanie jest wykonywane przez lekarza po przyjęciu

i przed wypisaniem;

- określenie zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską zgodnie z procesem pielęgnowania;

ocena jest wykonywana przez pielęgniarkę po przyjęciu i przed wypisaniem;

• ocenę stanu umysłowego:

- ocena sprawności umysłowej – skala Folsteina (MMSE - mini mental state examination); badanie jest wykonywane przez psychologa lub psychoterapeutę po przyjęciu i przed wypisaniem.

- określenie stanu emocjonalnego - geriatryczna skala oceny depresji (Geriatric Depression Scale, GDS); badanie jest wykonywane przez psychologa lub psychoterapeutę po przyjęciu i przed wypisaniem.

Na podstawie przeprowadzonej całościowej oceny zespół terapeutyczny przygotowuje Indywidualny Plan Terapii, określający m.in. liczbę i rodzaj planowanych świadczeń oraz czas trwania terapii.

b) na koniec każdego miesiąca

Zespół terapeutyczny dokonuje oceny rezultatów podjętych działań. Jeżeli stwierdzi

u uczestnika programu postępy w samodzielnym wykonywaniu czynności życia codziennego, może modyfikować przyjęty plan działania i podjąć decyzję o dalszym sprawowaniu opieki. Natomiast w przypadku, kiedy brak jest postępów w wyniku stosowanej terapii, rehabilitacji oraz metod pielęgnacji, jak również edukacji pacjenta i jego opiekunów faktycznych, zespół podejmuje decyzję o wypisaniu uczestnika z programu, informując równocześnie

o możliwościach korzystania z innego rodzaju świadczeń zdrowotnych lub świadczeń realizowanych w ramach pomocy społecznej.

c) przed wypisaniem pacjenta

Zespół terapeutyczny dokonuje ponownej oceny stanu zdrowia. W uzasadnionych przypadkach, w sytuacji gdy personel dziennego domu opieki medycznej uzna to za konieczne istnieje możliwość nawiązania współpracy               z pracownikiem socjalnym. Pracownik socjalny, wykonujący swoje zadania na podstawie przepisów ustawy z dnia      12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z poźn. zm.), przeprowadza ocenę możliwości powrotu pacjenta do domu, jego warunków mieszkaniowych, sytuacji rodzinnej

i socjalnej – na tej podstawie może podjąć decyzję o konieczności skierowania do innej placówki świadczącej pomoc instytucjonalną, np. dom pomocy społecznej, etc.

d) po wypisaniu pacjenta

W celu podtrzymania efektów pobytu prowadzone będą działania stymulujące pacjenta do samodzielnej pracy oraz monitorujące stan pacjentów po opuszczeniu dziennego domu opieki medycznej polegające na:

- prowadzeniu wizyt domowych (1-2) przez fizjoterapeutę, w trakcie których będzie on uczył ćwiczeń rehabilitacyjnych i udzielał porad w zakresie podtrzymania efektów działań prowadzonych w dziennym domu opieki medycznej              w warunkach domowych;

- wykonywaniu rozmów telefonicznych przez personel dziennego domu opieki medycznej (po wcześniejszym ewentualnym wyznaczeniu opiekuna danego pacjenta), monitorujących stan zdrowia pacjenta w okresie do                 6 miesięcy po zakończeniu wsparcia;

- nawiązaniu współpracy personelu dziennego domu opieki medycznej z pielęgniarką środowiskową, która w razie zdiagnozowania potrzeby, będzie świadczyła usługi na rzecz pacjenta w zakresie spraw socjalnych poprzez instytucje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe oraz placówki ochrony zdrowia.

7. W ramach Projektu DDOM organizuje działania edukacyjne dla członków rodzin i opiekunów pacjenta po wyrażeniu przez nich chęci skorzystania z oferowanego wsparcia. Celem działań edukacyjnych jest przygotowanie do kontynuacji opieki nad pacjentem po opuszczeniu DDOM. W ramach wsparcia edukacyjnego dla Opiekunów Uczestników/Uczestniczek Projektu przygotowane zostaną materiały edukacyjne, które będą udostępnione na stronie internetowej Projektu. Ponadto każdy Opiekun Uczestnika/Uczestniczki Projektu po wyrażeniu chęci skorzystania ze wsparcia oferowanego w ramach Projektu będzie mógł wziąć udział w wizycie Uczestnika/Uczestniczki Projektu          u specjalisty i uzyskać poradę jak przygotowywać posiłki adekwatne dla stanu zdrowia dla podopiecznego, poradę jak prowadzić domową rehabilitację/ćwiczenia usprawniające, itp. Udział Opiekuna Uczestnika/Uczestniczki Projektu        w wizycie pacjenta DDOM u specjalisty jest dobrowolny i bezpłatny. Osoba korzystająca z ww. formy działań edukacyjnych skierowanych do rodzin i opiekunów pacjenta przebywającego w DDOM, przygotowujących do kontynuacji opieki nad osobą niesamodzielną zobowiązana jest do przedłożenia Oświadczenia o pełnieniu roli Opiekuna Uczestnika/ Uczestniczki Projektu.

________________________________________

§ 8 PRAWA I OBOWIAZKI PACJENTÓW DDOM

1. Wszyscy pacjenci DDOM mają jednakowe prawa.

2. Pacjent ma prawo do korzystania ze świadczeń udzielanych przez DDOM w godzinach dogodnych dla siebie           i rodziny (w ramach godzin wskazanych w § 3 pkt. 2, oraz

z uwzględnieniem zapisów § 6 pkt. 3), o czym informuje lekarza w dniu przyjęcia do DDOM.

3. Pacjent ma prawo do zmiany terminu wykonania zaleconych badań/zabiegów, pod warunkiem zgłoszenia dyżurnej pielęgniarce oraz ustalenia innego dogodnego terminu.

4. Pacjent uczestniczący w Projekcie i rodzina/ opiekun mają obowiązek informować telefonicznie o nieobecności Uczestnika/Uczestniczki Projektu. W sytuacji nieuzasadnionej nieobecności na badaniu/zabiegu personel DDOM odnotowuje nieobecność w dokumentacji pacjenta.

5. Pacjent ma prawo do pełnej informacji o zakresie usług udzielanych przez DDOM oraz wglądu do swojej dokumentacji medycznej.

6. Pacjent ma prawo do korzystania z pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytku:

w szczególności szatni, toalety dla pacjentów, łazienki, pomieszczenia jadalni.

7. Korzystanie z pomieszczeń rehabilitacji i terapeutycznych odbywa się w czasie realizacji zabiegów i badań pod opieką personelu DDOM.

8. W razie potrzeby DDOM oraz możliwości realizacyjnych Beneficjenta zapewniony zostanie bezpłatny transport        z miejsca zamieszkania do domu opieki medycznej i powrót do miejsca zamieszkania. Wymagana będzie zgoda lub zobowiązanie rodziny do współpracy

w przygotowaniu pacjenta do transportu. Potrzeby w zakresie transportu należy zgłaszać dyżurnej pielęgniarce,           z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem.

9. Podczas pobytu w DDOM pacjent ma obowiązek współpracy z personelem DDOM w zakresie wykonywania zaleceń lekarskich oraz dbania o higienę osobistą i mienie DDOM.

10. Pacjent i rodzina/ opiekun mają obowiązek dostarczyć leki zażywane przewlekle przez

pacjenta (choroby przewlekłe) w oryginalnych opakowaniach z datą ważności.

11. Obowiązkiem pacjenta jest:

• przestrzeganie ustalonych godzin spożywania posiłków,

• aktywne uczestniczenie w zabiegach fizjoterapeutycznych, terapii zajęciowej i zajęciach edukacyjnych,

• przestrzeganie przyjętych zasad współżycia pomiędzy pacjentami i personelem DDOM oraz stosowanie się do zaleceń kierownika i pozostałych pracowników DDOM,

• przestrzeganie bezwzględnego zakazu spożywania alkoholu i palenia tytoniu,

• nieopuszczanie jednostki bez zgody personelu DDOM,

• respektowanie prawa innych pacjentów do wypoczynku.

12. W czasie pobytu w DDOM wszelkie zapytania, sugestie i uwagi należy zgłaszać Kierownikowi Zespołu Terapeutycznego.

13. Usługi  DDOM realizowane będą w okresie trwałości projektu w ciągu trzech lat od jego zakończenia tj. od 01.07.2022 r. do 30.06.2025 r.. W okresie tym Beneficjent zapewni utrzymanie gotowości do udzielania świadczeń finansowanych ze środków publicznych, bez udziału środków UE lub do odpłatnego udzielania świadczeń z opłat uczestników, które nie będą generować dochodu. Liczba wspartych w programie miejsc świadczeń usług zdrowotnych utworzonych po zakończeniu projektu to 19. Liczba zdeinstytucjonalizowanych miejsc opieki nad osobami zależnymi, które zostały utworzone w ramach programu to 15 oraz 4 osoby świadczące usługi na rzecz opiekunów tj. lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta oraz psycholog.

Ze względu na brak finansowania ze środków publicznych NFZ usługi świadczone w DDOM będą odpłatne. Koszt odpłatnego pobytu w DDOM skalkulowano w oparciu o koszty miesięcznego utrzymania osoby objętej wsparciem. Miesięczny koszt pobytu dla 1 osoby to kwota 3000 zł.

________________________________________

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Dokumentacja pacjentów DDOM w czasie trwania Projektu będzie dostępna w Biurze Projektu zlokalizowanym przy ulicy Focha 5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

2. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej.

3. Regulamin zatwierdza Dyrektor Domu Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2022 r.

 

 

Więcej informacji na stronie internetowej

www.hospicjum-ostrowiec.pl      Zakładka DDOM

Telefon kom. 791 353 909  (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00)

 

 

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej i w Rejestracji Domu Ulgi            w Cierpieniu im. Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim – ul. Focha 5

 

 

GALERIE

więcej zdjęć

© 2015 Dom Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
115 0.22448682785034