Rejestracja Rehabilitacji

poniedziałek - piątek
7.00 - 18.00
kom. 791 35 39 62

Wypożyczalnia Sprzętu

poniedziałek - piątek

8.00 -10.00 i 14.00-16.00

kom. 791 35 39 65


Hospicjum Stacjonarne

poniedziałek - piątek
8.00 - 16.00
kom. 791 35 39 67

Dzienny Dom Opieki Medycznej

DDOM

kom. 791 35 39 09


Kontakt

Ofiary na Dom Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim składamy na:
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej
przy parafii św. Michała

ul. Focha 5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
BANK PEKAO S.A. 74 1240 1385 1111 0010 0717 3007
(Ofiara na Hospicjum)

tel. 791 35 39 76
e-mail: aniol.pawel@hospicjum.ostrowiec.pl

EWANGELIA I ROZWAŻANIE
modlitwawdrodze.pl

Statut Akcji Katolickiej w Polsce

STATUT AKCJI KATOLICKIEJ W POLSCE


Warszawa 2010


Wstęp
Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików
świeckich, którzy w zorganizowanej formie ściśle
współpracują z hierarchią kościelną w realizacji
ogólnego celu apostolskiego Kościoła (por. KK,
n. 33; DA, n. 20; DM, n. 15).
Rację swego istnienia Akcja Katolicka znajduje
w prawdzie o Kościele. Zorganizowana współpraca
świeckich z hierarchią kościelną, w realizowaniu misji
apostolskiej, należy od czasów apostolskich do
stałej i owocnej tradycji Kościoła (por. Rz 16, 3; Flp
4, 3). Wagę tej współpracy podkreślił Sobór Watykański
II i posoborowe nauczanie Kościoła.
Papież Jan Paweł II mówiąc o wiernych świeckich,
którzy „winni poczuć się rzeczywistymi podmiotami
w życiu Kościoła”, wskazał na szczególne
znaczenie Akcji Katolickiej w ich formacji. Dlatego
postulował jej odrodzenie w Polsce. Do biskupów
polskich podczas wizyty Ad limina Apostolorum,
12 stycznia 1993 roku, mówił: „Trzeba więc, aby na
nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń
katolickich w Polsce byłaby niepełna”.
Podejmując to wezwanie, Konferencja Episkopatu
Polski powołała w 1996 roku do życia Akcję Katolicką.
Jej celem jest włączanie ludzi świeckich
w budowanie Kościoła Chrystusowego oraz w zorganizowaną
misję apostolską, dzięki której będą
mogli „czynić obecnym i aktywnym Kościół w ta8
Wstęp
kich miejscach i takich okolicznościach, gdzie jedynie
przy ich pomocy stać się on może solą ziemi”
(KK, n. 33).
Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem, w którym katolicy
świeccy mogą realizować powołanie, które otrzymali
na mocy sakramentu chrztu i bierzmowania (por.
KK, n. 33).
Rozdział I
Postanowienia ogólne
Art. l
1. Akcja Katolicka w Polsce, zwana dalej Akcją Katolicką,
jest według Kodeksu Prawa Kanonicznego
(KPK) publicznym stowarzyszeniem wiernych,
erygowanym przez Konferencję Episkopatu
Polski, działającym w całym kraju (kan. 312 § 1
p. 2 KPK), a w rozumieniu ustawy z dnia 17
maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej jest organizacją
kościelną (art. 34 ust. 1).
2. Akcję Katolicką w diecezji eryguje biskup diecezjalny.
3. Akcja Katolicka działa na podstawie statutu
nadanego przez Konferencję Episkopatu Polski.
Art. 2
1. Akcja Katolicka, jako stowarzyszenie ogólnopolskie,
posiada osobowość prawną w Rzeczypospolitej
Polskiej [Rozporządzenie Ministra –
Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia
1996 roku (Dz.U. 1997 Nr 1.07, poz. 512)].
2. Akcja Katolicka, jako stowarzyszenie diecezjalne,
nabywa osobowość prawną w trybie tym
samym, co stowarzyszenie ogólnopolskie.
10 Rozdział I
Art. 3
1. Siedzibą władz Akcji Katolickiej w diecezji jest
stolica diecezji.
2. Siedzibą władz Akcji Katolickiej w Polsce jest
Warszawa.
Art. 4
1. Akcja Katolicka w diecezji działa pod zwierzchnictwem
biskupa diecezjalnego.
2. Akcja Katolicka w Polsce działa pod zwierzchnictwem
Konferencji Episkopatu Polski (kan.
315 KPK).
Art. 5
1. Biskup diecezjalny sprawuje opiekę nad działalnością
Akcji Katolickiej w diecezji przez
mianowanego przez siebie Diecezjalnego Asystenta
Kościelnego.
2. Konferencja Episkopatu Polski sprawuje opiekę
nad działalnością Akcji Katolickiej poprzez
Krajowego Asystenta Kościelnego.
Art. 6
1. Osoby sprawujące funkcje w statutowych organach
wykonawczych Akcji Katolickiej, nie
mogą jednocześnie sprawować kierowniczych
stanowisk w partiach politycznych (kan. 317
§ 4 KPK).
Postanowienia ogólne 11
Art. 7
1. Akcja Katolicka jako stowarzyszenie katolików
świeckich, posiadające właściwy sobie charyzmat,
współpracuje z innymi stowarzyszeniami
katolików świeckich (kan. 328 KPK) i ruchami
kościelnymi.
2. Akcja Katolicka może być członkiem międzynarodowych
stowarzyszeń oraz federacji organizacji
kościelnych.
Art. 8
1. Patronem Akcji Katolickiej w Polsce jest św.
Wojciech. Akcja Katolicka w diecezji może,
w uzgodnieniu z biskupem diecezjalnym, ustanawiać
własnego patrona.
2. Świętem Akcji Katolickiej jest Uroczystość
Chrystusa Króla Wszechświata.
3. Akcja Katolicka w Polsce posiada swój sztandar
i hymn; w diecezji i w parafii może posiadać
sztandar wykonany zgodnie z wytycznymi
Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej
w Polsce. Logo Akcji Katolickiej stanowią litery
„AK”, wpisane w krzyż, według wzoru zatwierdzonego
przez Zarząd Krajowego Instytutu.
Odznakę członkowską Akcji Katolickiej stanowi
prostokątny metalowy znaczek z literami
„AK” wpisanymi w krzyż, według wzoru zatwierdzonego
przez Zarząd Krajowego Instytutu.
12 Rozdział II
Rozdział II
Cel i działalność Akcji Katolickiej
Art. 9
1. Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji
chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej
współpracy katolików świeckich z hierarchią
kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej
Kościoła.
2. Akcja Katolicka realizuje swoje cele poprzez:
1) pogłębienie życia religijnego, moralnego,
intelektualnego i kulturalnego oraz ukierunkowanie
na zadania apostolskie;
2) przenikanie wartościami ewangelicznymi
życia społecznego;
3) zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych
Kościoła, a zwłaszcza reagowanie
na zagrożenia wiary i moralności
chrześcijańskiej: w diecezji, po uzgodnieniu
z biskupem diecezjalnym; na szczeblu krajowym,
w porozumieniu z Krajowym
Asystentem Kościelnym;
4) angażowanie się w formację dzieci i młodzieży;
5) kształcenie działaczy katolickich i przygotowywanie
ich do aktywności w życiu
Cel i działalność Akcji Katolickiej 13
społecznym, gospodarczym, kulturalnym
i politycznym.
Art. 10
1. Akcja Katolicka może prowadzić działalność,
w szczególności:
1) oświatowo-wychowawczą,
2) kulturalną i informacyjno-wydawniczą,
3) naukową,
4) charytatywną,
5) w zakresie ochrony zdrowia,
6) turystyczno-sportową,
7) gospodarczą.
2. Dochód z działalności gospodarczej Akcji Katolickiej
służy do realizacji jej celów statutowych
i nie może być przeznaczony do podziału
między członków.
Rozdział III
Członkowie Akcji Katolickiej,
ich prawa i obowiązki
Art. 11
Akcję Katolicką stanowią członkowie:
1) zwyczajni,
2) wspierający.
14 Rozdział III
Art. 12
1. Członkiem zwyczajnym Akcji Katolickiej może
zostać katolik świecki, który ukończył 18 rok
życia.
2. Przyjęcie do Akcji Katolickiej poprzedza odbycie
rocznego stażu kandydackiego, który w uzasadnionych
przypadkach może być skrócony.
Wymóg tego stażu nie dotyczy osób, które bezpośrednio
przed złożeniem deklaracji były
członkami Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży,
przynajmniej przez okres jednego roku.
3. Członek wspierający, będący osobą fizyczną,
może zmienić status na członka zwyczajnego.
Okres pozostawania członkiem wspierającym
zalicza się do stażu kandydackiego.
4. Dzieci i młodzież do 18 roku życia, uczestniczący
w działalności Akcji Katolickiej, mają
status kandydata.
Art. 13
1. Warunkiem przyjęcia na członka zwyczajnego
Akcji Katolickiej, jest złożenie deklaracji członkowskiej
na piśmie do Zarządu Parafialnego
Oddziału Akcji Katolickiej.
2. Uchwałę w sprawie przyjęcia na członka zwyczajnego
Akcji Katolickiej oraz skrócenia stażu
kandydackiego podejmuje Zarząd Diecezjalnego
Instytutu na wniosek Zarządu Parafialnego
Oddziału Akcji Katolickiej, zawierający opinię
Parafialnego Asystenta Kościelnego.
Członkowie Akcji Katolickiej, ich prawa i obowiązki 15
3. Do czasu ustanowienia organów Akcji Katolickiej,
czynności, o których mowa w ust. l i 2,
sprawują odpowiednio parafialni i diecezjalni
Asystenci Kościelni.
Art. 14
1. Członek Akcji Katolickiej, który zmienił miejsce
zamieszkania, może pozostać członkiem
dotychczasowego oddziału parafialnego lub, na
swoją prośbę, innego oddziału, jeśli w jego nowej
parafii oddział nie istnieje.
2. Uchwałę w sprawie zmiany przynależności do
oddziału parafialnego podejmuje Zarząd Diecezjalnego
Instytutu, na wniosek Zarządu Parafialnego
Oddziału przyjmującego członka, zawierający
opinię Asystenta Kościelnego.
Art. 15
Członek zwyczajny Akcji Katolickiej ma prawo:
1) udziału w przedsięwzięciach podejmowanych
przez Akcję Katolicką,
2) wyborcze, czynne i bierne,
3) noszenia odznaki członkowskiej,
4) posiadania legitymacji członkowskiej.
Art. 16
Do obowiązków członków zwyczajnych Akcji Katolickiej
należy:
1) realizowanie celów Akcji Katolickiej,
16 Rozdział III
2) przestrzeganie postanowień statutu i regulaminów
Akcji Katolickiej oraz stosowanie
się do uchwał jej władz,
3) płacenie składki członkowskiej.
Art. 17
Członek Akcji Katolickiej, będący osobą fizyczną,
może należeć do partii, stowarzyszeń oraz innych
organizacji, które nie sprzeciwiają się wartościom
chrześcijańskim i nauczaniu Kościoła.
Art. 18
Członkiem Akcji Katolickiej nie może być ten, kto
publicznie odstąpił od wiary katolickiej, zerwał ze
wspólnotą kościelną, albo podlega ekskomunice deklarowanej
lub wymierzonej wyrokiem (kan. 316
§ 1 KPK).
Art. 19
1. Członkiem wspierającym Akcji Katolickiej
może być:
1) osoba fizyczna,
2) osoba prawna,
3) zrzeszenie katolickie nie posiadające osobowości
prawnej.
2. Warunkiem przyjęcia członka wspierającego
jest złożenie przez niego deklaracji o popieraniu
celów Akcji Katolickiej.
Członkowie Akcji Katolickiej, ich prawa i obowiązki 17
Art. 20
1. Uchwałę w sprawie przyjęcia członka wspierającego
Akcji Katolickiej podejmuje Zarząd Diecezjalnego
Instytutu z własnej inicjatywy lub
na wniosek Zarządu Parafialnego Oddziału,
zawierający opinię Parafialnego Asystenta Kościelnego.
2. Uchwałę w sprawie zmiany statusu członka
zwyczajnego na członka wspierającego podejmuje
Zarząd Diecezjalnego Instytutu, na wniosek
Zarządu Parafialnego Oddziału, zawierający
prośbę zainteresowanego.
Art. 21
1. Członek wspierający Akcji Katolickiej lub jego
przedstawiciel, ma prawo udziału w przedsięwzięciach
podejmowanych przez Akcję Katolicką.
2. Członek wspierający nie posiada czynnego
i biernego prawa wyborczego.
Art. 22
Członkostwo w Akcji Katolickiej ustaje w sytuacji:
1) rezygnacji zgłoszonej na piśmie do właściwego
Zarządu Diecezjalnego Instytutu
Akcji Katolickiej; w przypadku członka
zwyczajnego, złożonej za pośrednictwem
Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej;
2) wykluczenia z Akcji Katolickiej uchwałą
Zarządu Diecezjalnego Instytutu, w razie
18 Rozdział III
naruszenia przepisów Statutu lub regulaminów,
z zachowaniem prawa odwołania
do biskupa diecezjalnego;
3) śmierci członka;
4) likwidacji osoby prawnej lub zrzeszenia
katolickiego nie posiadającego osobowości
prawnej.
Rozdział IV
Struktury organizacyjne
Art. 23
Struktury Akcji Katolickiej tworzą:
1) Diecezjalne Instytuty Akcji Katolickiej,
2) Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej,
3) Krajowy Instytut Akcji Katolickiej.
Diecezjalne Instytuty Akcji Katolickiej
Art. 24
Organami Akcji Katolickiej w diecezji są:
1) Rada Diecezjalnego Instytutu,
2) Zarząd Diecezjalnego Instytutu,
3) Komisja Rewizyjna.
Struktury organizacyjne 19
Art. 25
1. Radę Diecezjalnego Instytutu stanowią Prezesi
Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej.
2. Biskup diecezjalny może powołać do Rady innych
członków Akcji Katolickiej działającej
w diecezji.
Art. 26
1. Rada Diecezjalnego Instytutu odbywa zebrania
zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Rada Diecezjalnego Instytutu wybiera ze swego
grona przewodniczącego zebrania, jego zastępcę
i sekretarza, którzy stanowią prezydium zebrania.
3. Zebrania Rady zwołuje Prezes Zarządu Diecezjalnego
Instytutu albo, z jego upoważnienia,
wiceprezes.
4. Zebrania zwyczajne zwoływane są przynajmniej
raz w roku; nadzwyczajne, w miarę potrzeby
lub na żądanie Asystenta Kościelnego,
Komisji Rewizyjnej, albo na pisemny wniosek
1/4 członków Rady Diecezjalnego Instytutu.
Zebranie Rady powinno być zwołane w ciągu
30 dni od daty zgłoszenia żądania lub pisemnego
wniosku.
5. Jeżeli urząd Prezesa Diecezjalnego Instytutu nie
jest obsadzony, albo Prezes nie wykonuje obowiązku
określonego w ust. 3, zebrania Rady
zwołuje Diecezjalny Asystent Kościelny.
20 Rozdział IV
Art. 27
1. Uchwały Rady Diecezjalnego Instytutu są podejmowane
zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy jej członków.
Jeśli liczba obecnych członków Rady jest
mniejsza, niż określa to ust. l, z powodu usprawiedliwionej
nieobecności, uchwały są podejmowane
zwykłą większością głosów przy obecności
co najmniej 1/3 jej członków.
3. Głosowanie jest jawne, a w sprawach personalnych
– tajne.
Art. 28
1. Do kompetencji Rady Diecezjalnego Instytutu
Akcji Katolickiej należy:
1) wybór trzech kandydatów na Prezesa Zarządu
Diecezjalnego Instytutu;
2) wybór i odwoływanie członków Zarządu
Diecezjalnego Instytutu;
3) wybór i odwoływanie członków Komisji
Rewizyjnej;
4) wybór i odwoływanie delegata do Rady
Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej;
5) uchwalanie programów działania Akcji
Katolickiej w diecezji, po uzgodnieniu
z biskupem diecezjalnym;
6) uchwalanie sposobu realizacji wieloletnich
programów działania Akcji Katolickiej,
zatwierdzonych przez Radę Krajowego
Instytutu;
Struktury organizacyjne 21
7) uchwalanie wysokości i zasad wpłat Parafialnych
Oddziałów na rzecz Diecezjalnego
Instytutu Akcji Katolickiej;
8) uchwalanie planu finansowego Akcji Katolickiej
w diecezji;
9) ocena rocznego sprawozdania z działalności
Akcji Katolickiej w diecezji;
10) udzielenie absolutorium Zarządowi Diecezjalnego
Instytutu;
11) uchwalenie umotywowanego wniosku do
biskupa diecezjalnego o odwołanie Prezesa
Zarządu w związku z nieotrzymaniem
absolutorium przez Zarząd;
12) ocena działalności i zatwierdzenie sprawozdań
Komisji Rewizyjnej;
13) podejmowanie uchwał w sprawach należących
do zakresu działania Akcji Katolickiej
w diecezji;
14) ustanawianie odznaczeń;
15) powoływanie jednostek organizacyjnych.
2. Rada Diecezjalnego Instytutu dokonuje wyboru
kandydatów na Prezesa, delegata do Rady Krajowego
Instytutu oraz członków organów Diecezjalnego
Instytutu spośród swoich członków.
Art. 29
W skład Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej
wchodzą:
1) prezes,
2) dwóch wiceprezesów,
3) sekretarz,
22 Rozdział IV
4) skarbnik,
5) od jednego do czterech członków.
Art. 30
1. Prezesa Zarządu Diecezjalnego Instytutu mianuje
biskup diecezjalny spośród trzech kandydatów
wybranych przez Radę Diecezjalnego Instytutu,
przedstawionych przez Diecezjalnego
Asystenta Kościelnego.
2. Zarząd Diecezjalnego Instytutu, na wniosek
prezesa, wybiera ze swego grona wiceprezesów,
sekretarza i skarbnika.
Art. 31
Zarząd Diecezjalnego Instytutu, pod przewodnictwem
prezesa, kieruje działalnością Akcji Katolickiej
w diecezji.
Art. 32
1. Prezes Zarządu Diecezjalnego Instytutu reprezentuje
Akcję Katolicką działającą w diecezji.
2. W czasie nieobecności prezesa, Akcję Katolicką
reprezentuje wiceprezes Zarządu Diecezjalnego
wskazany przez prezesa.
Art. 33
1. Do kompetencji Zarządu Diecezjalnego Instytutu
należy:
1) wykonywanie uchwał Rady Diecezjalnego
Instytutu;
Struktury organizacyjne 23
2) opracowanie programu działalności Akcji
Katolickiej w diecezji;
3) zarządzanie majątkiem Akcji Katolickiej
w diecezji;
4) przygotowywanie projektu planu finansowego
i bilansu rocznego Akcji Katolickiej
w diecezji;
5) powoływanie Parafialnych Oddziałów
Akcji Katolickiej;
6) powoływanie i ustalanie zasad działania
sekcji środowiskowych;
7) przyjmowanie członków zwyczajnych
i wspierających, zmiana statusu członka
zwyczajnego lub wspierającego oraz wykluczanie
i skreślanie z listy członków;
8) koordynowanie i kontrolowanie działalności
Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej;
9) składanie rocznych sprawozdań z działalności,
przychodów i wydatków Akcji Katolickiej
w diecezji – biskupowi diecezjalnemu,
Radzie Diecezjalnego Instytutu
i Zarządowi Krajowego Instytutu Akcji
Katolickiej;
10) współpracowanie z innymi stowarzyszeniami
diecezjalnymi i ruchami kościelnymi;
11) współdziałanie z innymi podmiotami
w celu realizacji zadań statutowych.
2. Do sposobu podejmowania uchwał przez Zarząd
Diecezjalnego Instytutu stosuje się art. 27
statutu.
24 Rozdział IV
Art. 34
1. Komisja Rewizyjna Diecezjalnego Instytutu
Akcji Katolickiej liczy od trzech do pięciu
członków.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku
kontroli finansowej działalności Zarządu
Diecezjalnego Instytutu, z uwzględnieniem
celowości wydatków oraz rzetelności
i prawidłowości dokumentacji
finansowej;
2) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku
kontroli realizacji przez Zarząd uchwał
Rady Diecezjalnego Instytutu;
3) przedkładanie Radzie i Zarządowi protokołów
pokontrolnych wraz z wnioskami;
4) składanie rocznych sprawozdań ze swojej
działalności Radzie Diecezjalnego Instytutu;
5) występowanie do Rady Diecezjalnego
Instytutu z wnioskami dotyczącymi absolutorium
dla Zarządu Diecezjalnego Instytutu;
6) występowanie z żądaniem zwołania nadzwyczajnego
zebrania Rady Diecezjalnego
Instytutu.
Art. 35
1. Diecezjalny Asystent Kościelny zapewnia łączność
stowarzyszenia z biskupem diecezjalnym,
Struktury organizacyjne 25
dba o właściwą formację członków stowarzyszenia
i czuwa nad czystością doktryny.
2. Diecezjalnego Asystenta mianuje biskup diecezjalny.
3. Diecezjalny Asystent uczestniczy w spotkaniach
roboczych i posiedzeniach organów Diecezjalnego
Instytutu Akcji Katolickiej.
4. Koordynuje pracę Parafialnych Asystentów i organizuje
dla nich zebrania przynajmniej raz
w roku.
5. Uczestniczy w spotkaniach zwołanych przez
Asystenta Krajowego.
Art. 36
1. Diecezjalny Asystent Kościelny może zgłosić
sprzeciw wobec uchwały Zarządu lub Rady dotyczącej
spraw wiary i moralności.
2. Zgłoszenie sprzeciwu zawiesza uchwałę.
3. O zasadności sprzeciwu rozstrzyga biskup diecezjalny.
4. Uznanie sprzeciwu uchyla uchwałę, a oddalenie
sprzeciwu nadaje uchwale moc obowiązującą
z datą jej podjęcia.
Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej
Art. 37
Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej
powołuje Parafialne Oddziały.
26 Rozdział IV
Art. 38
Organami Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej są:
1) Walne Zebranie,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
Art. 39
W Walnym Zebraniu ma prawo uczestniczyć każdy
członek Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.
Art. 40
1. Walne Zebrania są zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zebrania zwyczajne zwołuje Prezes Zarządu
Parafialnego Oddziału przynajmniej raz
w roku, nadzwyczajne w miarę potrzeby lub na
wniosek Parafialnego Asystenta Kościelnego,
Komisji Rewizyjnej albo na pisemny wniosek
1/4 członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.
3. Jeżeli urząd Prezesa Zarządu Parafialnego Oddziału
nie jest obsadzony albo prezes nie wykonuje
obowiązku określonego w ust. 2, Walne
Zebrania zwołuje Parafialny Asystent
Kościelny.
Art. 41
Do sposobu podejmowania uchwał przez Walne
Zebranie Parafialnego Oddziału stosuje się odpowiednio
art. 27 statutu.
Struktury organizacyjne 27
Art. 42
1. Do kompetencji Walnego Zebrania członków Parafialnego
Oddziału należy:
1) wybór dwóch lub trzech kandydatów na
prezesa Zarządu Parafialnego Oddziału;
2) wybór i odwoływanie członków Zarządu
Parafialnego Oddziału;
3) wybór i odwoływanie członków Komisji
Rewizyjnej Parafialnego Oddziału;
4) uchwalanie planu finansowego Parafialnego
Oddziału;
5) uchwalanie wysokości składek członkowskich;
6) ocena rocznego sprawozdania z działalności
Akcji Katolickiej w parafii;
7) udzielanie absolutorium Zarządowi Parafialnego
Oddziału;
8) uchwalenie umotywowanego wniosku do
biskupa diecezjalnego o odwołanie Prezesa
Zarządu w związku z nieotrzymaniem
absolutorium przez Zarząd;
9) ocena działalności i zatwierdzenie sprawozdań
Komisji Rewizyjnej Parafialnego
Oddziału;
10) podejmowanie uchwał w sprawach należących
do zakresu działania Akcji Katolickiej
w parafii.
2. Walne Zebranie dokonuje wyboru kandydatów
na prezesa oraz członków organów Parafialnego
Oddziału spośród swoich członków.
28 Rozdział IV
Art. 43
Inicjatywy ponadparafialne podejmowane przez Parafialne
Oddziały Akcji Katolickiej, muszą być
uzgadniane z Zarządem Diecezjalnego Instytutu
Akcji Katolickiej.
Art. 44
1. W skład Zarządu Parafialnego Oddziału wchodzą:
1) prezes,
2) wiceprezes,
3) sekretarz,
4) skarbnik,
5) od jednego do czterech członków.
2. Funkcja wiceprezesa może być łączona z funkcją
sekretarza lub skarbnika.
Art. 45
1. Prezesa Zarządu Parafialnego Oddziału mianuje
biskup diecezjalny spośród dwóch lub trzech
kandydatów wybranych przez Walne Zebranie,
przedstawionych przez Parafialnego Asystenta
Kościelnego.
2. Zarząd Parafialnego Oddziału, na wniosek prezesa,
wybiera ze swego grona wiceprezesa, sekretarza
i skarbnika.
Art. 46
Prezes Zarządu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej
reprezentuje Parafialny Oddział Akcji Katolickiej
w sprawach wewnętrznych stowarzyszenia.
Struktury organizacyjne 29
Art. 47
1. Do kompetencji Zarządu Parafialnego Oddziału
należy:
1) kierowanie działalnością Akcji Katolickiej
w parafii;
2) opracowanie planów działalności Akcji
Katolickiej w parafii, w uzgodnieniu
z Parafialnym Asystentem Kościelnym;
3) zarządzanie majątkiem Parafialnego Oddziału
Akcji Katolickiej;
4) przygotowanie projektu planu finansowego
i bilansu rocznego;
5) zajmowanie stanowiska w bieżących
sprawach Akcji Katolickiej w parafii;
6) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania;
7) składanie sprawozdań z działalności Parafialnego
Oddziału, z przychodów i wydatków,
Walnemu Zebraniu Parafialnego
Oddziału i Zarządowi Diecezjalnego Instytutu
Akcji Katolickiej;
8) wnioskowanie do Zarządu Diecezjalnego
Instytutu o przyjęcie kandydatów na
członków lub wykluczenie członków
z Akcji Katolickiej;
9) wykonywanie uchwał Zarządu Diecezjalnego
Instytutu Akcji Katolickiej i współpraca
z nim;
10) współpraca z innymi stowarzyszeniami,
ruchami i grupami działającymi w parafii.
2. Do sposobu podejmowania uchwał przez Zarząd
Parafialnego Oddziału stosuje się art. 27 statutu.
30 Rozdział IV
Art. 48
1. Komisja Rewizyjna Parafialnego Oddziału składa
się z dwóch lub trzech członków.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Parafialnego
Oddziału należy:
1) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku
kontroli działalności finansowej Zarządu
Parafialnego Oddziału, z uwzględnieniem
celowości wydatków oraz rzetelności i prawidłowości
dokumentacji finansowej;
2) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku
kontroli realizacji przez Zarząd uchwał
Walnego Zebrania członków;
3) przedkładanie Walnemu Zebraniu i Zarządowi
protokołów pokontrolnych wraz
z wnioskami;
4) składanie rocznych sprawozdań ze swojej
działalności Walnemu Zebraniu;
5) występowanie do Walnego Zebrania Parafialnego
Oddziału z wnioskiem dotyczącym
absolutorium dla Zarządu Parafialnego
Oddziału;
6) występowanie z żądaniem zwołania nadzwyczajnego
Walnego Zebrania Parafialnego
Oddziału.
Art. 49
1. Parafialny Asystent Kościelny zapewnia łączność
oddziału z biskupem diecezjalnym, dba
o właściwą formację członków i czuwa nad
czystością doktryny.
Struktury organizacyjne 31
2. Parafialnym Asystentem jest mianowany przez
biskupa diecezjalnego, z reguły, proboszcz parafii
lub w uzasadnionej sytuacji inny kapłan.
3. Parafialny Asystent uczestniczy w spotkaniach
roboczych i posiedzeniach organów Parafialnego
Oddziału.
4. Uczestniczy w spotkaniach zwołanych przez
Asystenta Diecezjalnego.
Art. 50
1. Parafialny Asystent Kościelny może zgłosić
sprzeciw wobec uchwały Zarządu lub Walnego
Zebrania Parafialnego Oddziału w sprawach
dotyczących wiary i moralności.
2. Do zgłoszonego sprzeciwu przez Parafialnego
Asystenta Kościelnego stosuje się art. 36 statutu.
Krajowy Instytut Akcji Katolickiej
Art. 51
Organami Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej są:
1) Rada Krajowego Instytutu,
2) Zarząd Krajowego Instytutu,
3) Komisja Rewizyjna.
Art. 52
1. Radę Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej stanowią
prezesi Zarządów Diecezjalnych Instytutów
i po jednym delegacie z każdej diecezji,
32 Rozdział IV
wybranym przez Radę Diecezjalnego Instytutu
Akcji Katolickiej ze swego grona.
2. Krajowy Asystent Kościelny może powołać
w skład Rady innych członków Akcji Katolickiej
po konsultacji z biskupem diecezjalnym,
z której pochodzi kandydat.
Art. 53
1. Zebrania Rady Krajowego Instytutu są zwyczajne
i nadzwyczajne.
2. Do sposobu zwoływania i prowadzenia zebrań
Rady stosuje się art. 26 statutu.
Art. 54
Do sposobu podejmowania uchwał przez Radę Krajowego
Instytutu stosuje się odpowiednio art. 27
statutu.
Art. 55
1. Do kompetencji Rady Krajowego Instytutu należy:
1) wybór trzech kandydatów na Prezesa Zarządu
Krajowego Instytutu;
2) wybór i odwoływanie członków Zarządu
Krajowego Instytutu;
3) wybór i odwoływanie członków Komisji
Rewizyjnej;
4) uchwalanie wytycznych działania Akcji
Katolickiej w Polsce w uzgodnieniu z KraStruktury
organizacyjne 33
jowym Asystentem Kościelnym Akcji Katolickiej;
5) uchwalanie wieloletnich programów działania
Akcji Katolickiej;
6) uchwalanie planu finansowego Krajowego
Instytutu Akcji Katolickiej;
7) uchwalanie wysokości i zasad wpłat Diecezjalnych
Instytutów na rzecz Krajowego
Instytutu Akcji Katolickiej;
8) ocena rocznego sprawozdania z działalności
Zarządu Krajowego Instytutu Akcji
Katolickiej;
9) udzielanie absolutorium Zarządowi Krajowego
Instytutu;
10) uchwalenie umotywowanego wniosku do
Konferencji Episkopatu Polski o odwołanie
Prezesa Zarządu w związku z nieotrzymaniem
absolutorium przez Zarząd;
11) ocena działalności i zatwierdzenie sprawozdań
Komisji Rewizyjnej Krajowego
Instytutu;
12) podejmowanie uchwał w sprawach należących
do zakresu działania Akcji Katolickiej
w Polsce;
13) ustanawianie odznaczeń;
14) podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa
Akcji Katolickiej w organizacjach
krajowych i zagranicznych;
15) powoływanie jednostek organizacyjnych.
2. Rada Krajowego Instytutu dokonuje wyborów
kandydatów na prezesa oraz członków organów
Krajowego Instytutu spośród swoich członków.
34 Rozdział IV
Art. 56
W skład Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej
wchodzą:
1) prezes,
2) dwaj wiceprezesi,
3) sekretarz,
4) skarbnik,
5) czterech członków.
Art. 57
1. Prezesa Zarządu Krajowego Instytutu mianuje
Konferencja Episkopatu Polski spośród trzech
kandydatów wybranych przez Radę Krajowego
Instytutu Akcji Katolickiej, przedstawionych
przez Krajowego Asystenta Kościelnego.
2. Zarząd Krajowego Instytutu, na wniosek prezesa,
wybiera ze swego grona wiceprezesów, sekretarza
i skarbnika.
Art. 58
Zarząd Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej koordynuje
działalność Akcji Katolickiej w wymiarze
ponaddiecezjalnym.
Art. 59
Prezes Zarządu Krajowego Instytutu reprezentuje
Akcję Katolicką w Polsce.
Struktury organizacyjne 35
Art. 60
1. Do kompetencji Zarządu Krajowego Instytutu
Akcji Katolickiej należy:
1) wykonywanie uchwał Rady Krajowego
Instytutu;
2) opracowywanie wytycznych dotyczących
działalności Akcji Katolickiej w Polsce;
3) zarządzanie majątkiem Krajowego Instytutu
Akcji Katolickiej;
4) przygotowanie projektu planu finansowego
i bilansu rocznego;
5) powoływanie i ustalanie zasad działania
sekcji środowiskowych;
6) składanie rocznych sprawozdań z działalności
Krajowego Instytutu z przychodów
i wydatków Radzie Krajowego Instytutu
i po jej zatwierdzeniu Konferencji Episkopatu
Polski, za pośrednictwem Krajowego
Asystenta Kościelnego;
7) zajmowanie stanowiska w sprawach
dotyczących Akcji Katolickiej w Polsce;
8) współdziałanie z innymi podmiotami
w celu realizacji zadań statutowych.
2. Do sposobu podejmowania uchwał Zarządu
Krajowego Instytutu stosuje się art. 27 statutu.
Art. 61
1. Komisja Rewizyjna Krajowego Instytutu składa
się z pięciu członków.
2. Do zadań Komisji Rewizyjnej Krajowego Instytutu
stosuje się art. 34 statutu.
36 Rozdział IV
Art. 62
1. Krajowy Asystent Kościelny zapewnia łączność
stowarzyszenia z Konferencją Episkopatu Polski,
dba o właściwą formację w stowarzyszeniu
oraz czuwa nad czystością doktryny.
2. Krajowego Asystenta mianuje Konferencja Episkopatu
Polski spośród swoich członków.
3. Krajowy Asystent uczestniczy w spotkaniach
roboczych i posiedzeniach organów Krajowego
Instytutu.
4. Koordynuje pracę Diecezjalnych Asystentów
i organizuje dla nich zebrania przynajmniej raz
w roku.
Art. 63
1. Krajowy Asystent Kościelny może zgłosić
sprzeciw wobec uchwały Zarządu lub Rady
Krajowego Instytutu, w sprawach dotyczących
wiary i moralności.
2. Zgłoszenie sprzeciwu zawiesza uchwałę.
3. O zasadności sprzeciwu rozstrzyga Konferencja
Episkopatu.
4. Uznanie sprzeciwu uchyla uchwałę, a oddalenie
sprzeciwu nadaje uchwale moc obowiązującą
z datą jej podjęcia.
Rozdział V 37
Rozdział V
Zasady sprawowania funkcji
Art. 64
Działalność organów Akcji Katolickiej w sprawach
nie uregulowanych niniejszym statutem określają
regulaminy uchwalane przez te organy, zatwierdzone
w diecezji przez biskupa diecezjalnego, a w zakresie
ogólnopolskim – przez Krajowego Asystenta
Kościelnego Akcji Katolickiej.
Art. 65
Kadencja Zarządów, Komisji Rewizyjnych, delegatów
do Rady Krajowego Instytutu oraz powołanych
członków Rad trwa cztery lata.
Art. 66
Członek Zarządu nie może być jednocześnie członkiem
Komisji Rewizyjnej.
Art. 67
1. Zarząd Diecezjalnego Instytutu, Zarząd Parafialnego
Oddziału i poszczególni członkowie
tych Zarządów, mogą być odwołani przed
upływem kadencji przez biskupa diecezjalnego.
38 Rozdział V
2. Zarząd Krajowego Instytutu i poszczególni jego
członkowie mogą być odwołani przed upływem
kadencji przez Konferencję Episkopatu
Polski.
3. Przepisy te stosuje się odpowiednio do Rad
Diecezjalnych Instytutów i Rady Krajowego Instytutu
oraz do poszczególnych członków tych
Rad.
Art. 68
1. W przypadku przyjęcia rezygnacji, odwołania
lub śmierci Prezesa Zarządu, przeprowadza się
wybory kandydatów na prezesa. Kadencja mianowanego
prezesa kończy się z upływem kadencji
Zarządu.
2. W przypadku wakatu w organie Krajowego,
Diecezjalnego Instytutu lub Parafialnego Oddziału
Akcji Katolickiej, przeprowadza się wybory
uzupełniające.
3. Kadencja wybranego członka kończy się z upływem
kadencji organu, do którego został wybrany.
Art. 69
1. Z dniem odwołania Prezesa Zarządu Parafialnego
Oddziału lub Prezesa Zarządu Diecezjalnego
przez biskupa diecezjalnego, z powodu
nieuzyskania przez Zarząd absolutorium, wygasa
kadencja całego Zarządu Parafialnego Oddziału
lub Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej.
Zasady sprawowania funkcji 39
2. Z dniem odwołania Prezesa Zarządu Krajowego
przez Konferencję Episkopatu Polski, z powodu
nieuzyskania przez Zarząd absolutorium,
wygasa kadencja całego Zarządu.
Art. 70
1. W przypadku, gdy członek Zarządu lub Komisji
Rewizyjnej Krajowego Instytutu zostanie
odwołany przed końcem kadencji z Rady Krajowego
Instytutu (jako delegat do Rady, osoba
powołana do Rady przez Asystenta Krajowego
lub jako Prezes Diecezjalnego Instytutu),
z dniem odwołania traci członkostwo w Zarządzie
lub Komisji Rewizyjnej.
2. Zakończenie kadencji w Radzie Krajowego Instytutu
przez członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej
Krajowego Instytutu nie powoduje
utraty członkostwa w Zarządzie lub Komisji
Rewizyjnej.
3. Postanowienia ust. l i 2 stosuje się odpowiednio
do członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej.
40 Rozdział VI
Rozdział VI
Majątek Akcji Katolickiej
Art. 71
Majątek Akcji Katolickiej stanowi:
1) majątek Akcji Katolickiej w poszczególnych
diecezjach,
2) majątek Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej.
Art 72
1. Majątek Krajowego Instytutu tworzą wpłaty
Akcji Katolickiej z poszczególnych diecezji oraz
majątek własny.
2. Wysokość wpłat określa regulamin uchwalony
przez Radę i zatwierdzony przez Krajowego
Asystenta Kościelnego Akcji Katolickiej.
Art. 73
Majątek Akcji Katolickiej w szczególności tworzą:
1) składki członkowskie,
2) darowizny i dotacje,
3) spadki i zapisy,
4) dochody z własnej działalności gospodarczej,
Majątek Akcji Katolickiej 41
5) dochody z ofiarności publicznej organizowanej
za zgodą biskupa diecezjalnego,
6) ruchomości, nieruchomości i dochody
z praw majątkowych.
Art. 74
W sprawach majątkowych Akcję Katolicką reprezentują:
1) na szczeblu krajowym – prezes ze skarbnikiem
Zarządu Krajowego lub wiceprezes
ze skarbnikiem Zarządu Krajowego,
2) na szczeblu diecezjalnym – prezes ze skarbnikiem
Zarządu Diecezjalnego lub wiceprezes
ze skarbnikiem Zarządu Diecezjalnego,
3) prezes może działać przez pełnomocnika.
Rozdział VII
Zmiana statutu
Art. 75
Statut Akcji Katolickiej może zmienić Konferencja
Episkopatu Polski z własnej inicjatywy lub na wniosek
Rady Krajowego Instytutu, uchwalony większością
2/3 głosów, przy obecności przynajmniej połowy
członków Rady.
42 Rozdział VII
Art. 76
Zmiany do Statutu Akcji Katolickiej w Polsce wchodzą
w życie z dniem i na zasadach określonych
przez Konferencję Episkopatu Polski.
Rozdział VIII
Rozwiązanie Akcji Katolickiej
Art. 77
1. Akcję Katolicką w diecezji lub w parafii może
rozwiązać lub czasowo zawiesić biskup diecezjalny
z własnej inicjatywy lub na wniosek
Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej,
uchwalony większością 2/3 głosów przy obecności
przynajmniej połowy członków Rady.
2. Likwidatora rozwiązanej w diecezji Akcji Katolickiej
wyznacza biskup diecezjalny.
3. W przypadku rozwiązania Akcji Katolickiej
w diecezji jej majątek, pozostały po likwidacji,
staje się własnością diecezji lub parafii.
Art. 78
1. Akcję Katolicką w Polsce może rozwiązać Konferencja
Episkopatu Polski z własnej inicjatywy
lub na wniosek Rady Krajowego Instytutu,
uchwalony większością 2/3 głosów, przy obecności
przynajmniej połowy członków Rady.
Rozwiązanie Akcji Katolickiej 43
2. Likwidatora rozwiązanej Akcji Katolickiej wyznacza
Konferencja Episkopatu Polski.
3. W przypadku rozwiązania Akcji Katolickiej
w Polsce jej majątek, pozostały po likwidacji,
staje się własnością Konferencji Episkopatu
Polski.
Rozdział IX
Przepisy przejściowe
Art. 79
Kadencję prezesa i organów Akcji Katolickiej, trwającą
w dniu wejścia w życie zmian do statutu, określają
przepisy art. 65 niniejszego statutu.
Rozdział X
Przepisy dotyczące zatwierdzenia
i nowelizacji statutu
Art. 80
1. Statut Akcji Katolickiej został przyjęty i zatwierdzony
podczas 282. Konferencji Plenarnej
44 Rozdział X
Episkopatu Polski, która odbyła się w Warszawie,
w dniach od 30 kwietnia do 2 maja 1996
roku, na mocy Dekretu z dnia 2 maja 1996
roku.
2. Statut został znowelizowany przez Konferencję
Episkopatu Polski:
1) podczas 291. Konferencji Plenarnej Episkopatu
Polski, która odbyła się w Gdańsku
Oliwie, w dniach 14–15 października
1997 roku, na mocy Dekretu N. 3495/97/P,
z dnia 18 października 1997 roku;
2) podczas 306. Zebrania Plenarnego Konferencji
Episkopatu Polski, które odbyło się
we Wrocławiu, w dniach 23–24 czerwca
2000 roku, na mocy Dekretu Nr 46/56/D,
z dnia 30 listopada 2000 roku;
3) podczas 352. Zebrania Plenarnego Konferencji
Episkopatu Polski, które odbyło się
w Olsztynie – Fromborku, w dniach 18–
20 czerwca 2010 roku, na mocy uchwały
nr 5/352/2010 Konferencji Episkopatu
Polski z dnia 19 czerwca 2010 roku.
Kolejnej nowelizacji Statutu Akcji Katolickiej dokonano
podczas 353. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu
Polski, które odbyło się w Warszawie, w dniach
28–29 września 2010 roku.
Spis treści
Wstęp..............................................................................7
Rozdział I
Postanowienia ogólne......................................................9
Rozdział II
Cel i działalność Akcji Katolickiej.................................12
Rozdział III
Członkowie Akcji Katolickiej, ich prawa i obowiązki...13
Rozdział IV
Struktury organizacyjne.................................................18
Rozdział V
Zasady sprawowania funkcji.........................................37
Rozdział VI
Majątek Akcji Katolickiej..............................................40
Rozdział VII
Zmiana statutu..............................................................41
Rozdział VIII
Rozwiązanie Akcji Katolickiej.......................................42
Rozdział IX
Przepisy przejściowe......................................................43
Rozdział X
Przepisy dotyczące zatwierdzenia
i nowelizacji statutu.......................................................43

GALERIE

więcej zdjęć

© 2015 Dom Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
115 0.38243913650513